KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ชุษณา เมฆโหรา
Alternative Author วารสารอาหาร
Titleกาแฟเพื่อสุขภาพ
Alternative TitleCoffee for health
Imprintปีที่ 45 ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม 2558
Call# FOOD 8211

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractกาแฟ เป็นเครื่องดื่มที่คนทั่วโลกนิยมบริโภคมาเป็นเวลานาน เนื่องจากรสชาติและกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ จึงทำให้ทุกวันนี้เมล็ดกาแฟ ได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของโลก ในแต่ละปีเมล็ดกาแฟจะถูกผลิตออกสู่ตลาดโลกประมาณ 7.8 ล้านต้น โดยประเทศบราซิลเป็นผู้ผลิตและส่งออกกาแฟได้มากทีสุดถึงปีละ 2.6 ล้านตัน รองลงมาคือประเทศเวียดนาม 1.2 ล้านตัน และอินโดนีเซีย 4.9 แสนตัน ประเทศไทยมีการเพาะปลูกและส่งออกเมล็ดกาแฟเป็นอันดับสามใแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากเวียตนามและอินโดนีเซียโดยมีการส่งออกประมาณปีละ 1,662 ตัน กาแฟที่ได้รับความนิยมและมีความสำคัญทางการค้า คือ โรบัสต้า (Coffea canephora) และอาราบิก้า (Coffea arabica) สายพันธ์ุอาราบิก้าจะมีรสชาติกลมกล่อม กลิ่นหอม จึงเป็นที่นิยมในท้องตลาดมากกว่าส่วนสายพันธ์ุโรบัสต้า ึ้งมีรสขมอมเปรี้ยวและมีคาเฟอีนสูงกว่า ในปัจจุบันมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติเชิงสุขภาพของกาแฟเป็นจำนวนมาก เช่น ลดระดับน้ำตาล ลดน้ำหนัก ป้องกันโรคพาร์คินสัน จึงทำให้เหตุผลในการดื่มกาแฟเพื่อความสดชื่น กระปรี้กระเปร่า เปลี่ยนไปเป็นการดื่มกาแฟเพื่อป้องกันโรค เมล็ดกาแฟมีสารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิด สารสำคัญที่มีผลต่อสุขภาพและพบมากในเมล็ดกาแฟ ได้แก่ คาเฟอีน (caffeine)และกรดคลอโรจีนิก (chlorogenic acid) นอกจากนี้เมล็ดกาแฟยังประกอบด้วยแร่ธาตธาตุต่าง น้ำตาล กรดไขมัน สารระเหยให้กลิ่น (aromatic compounds) โดยสารเหล่านี้จะมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธ์ุ และมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อผ่านกระบวนการคั่วหรือผ่านความร้อน การดื่มกาแฟในปริมาณมากหรือดื่มตามกระแสโฆษณา อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นกัน อีกทั้งผลการวิจัยบางชิ้นยังมีความขัดแย้งกันอยู่ ดังนั้นผู้ดื่มกาแฟจึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อน เพื่อให้การดื่มกาแฟเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแท้จริง
Descriptหน้า 15-22
Subjectกาแฟ
กรดคลอโรจินิก
คาเฟอีน
เบาหวาน
โรคพาร์คินสัน
Previous||8930||Next