KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
Alternative Author วารสารอาหาร
Titleแนวทางระบบการกำกับดูแลอาหารแนวใหม่
Alternative TitleRe-process
Imprintปีที่ 46 ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2559
Call# FOOD 8226

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยสำนักอาหาร มีนโยบายพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลแนวใหม่ในทุกผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือที่เรียกว่า Re-process มาใช้ในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร 7 ประเภท ได้แก่ นมโค นมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ของนม นมเปรี้ยว ไอศกรีม เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารอย่างรวดเร็ว (Fast track) และสามารถคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร
Descriptหน้า 47-51
Subjectระบบการกำกับดูแลอาหารแนวใหม่
การขออนุญาตแบบรวดเร็ว
Previous||8945||Next