KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ญาธิปวีร์ ปักแก้ว
Alternative Author วารสารอาหาร
Titleโซเดียม: ภัยเงียบจากการบริโภค
Alternative TitleSodium: a silent danger from food consumption
Imprintปีที่ 46 ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2559
Call# FOOD 8228

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractปัจจุบันนี้คนไทยมีปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยกันอย่างแพร่หลาย ปัญหาที่เกิดขึ้นมักอยู่ในรูปของการได้รับพลังงานและสารอาหารที่เกินความจำเป็นของร่างกาย จากข้อมูลทางวิชาการที่กล่าวถึงการบริโภคเกลือหรือเครื่องปรุงรส และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคติดต่อเรื้อรังมากมาย โดยข้อมูลทางสถิติพบว่า คนไทยร้อยละ 60 เสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยโรคเหล่านี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคถือเป็นเป้าหมายวิธีการที่สำคัญในการส่งเสริมให้คนไทยห่างไกลจากโรคภัยข้างต้น โดยหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดปริมาณผู้ป่วยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งการคิดค้น การวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารแนวใหม่ห่างไกลโซเดียม และการสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการรณรงค์ให้มีการลดการบริโภคโซเดียมอย่างมีแบบแผนเพื่อปลูกฝังการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
Descriptหน้า 15-19
Subjectโรคไต
โซเดียมคลอไรด์
โมโนโซเดียมกลูตาเมต
โซเดียมเบนโซเอต
โซเดียมไบคาร์บอเนต
Previous||8947||Next