KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author เปรมรัตน์ จิตหาญ
Alternative Author วารสารอาหาร
Titleบทบาทของห้องปฏิบัติการต่อความปลอดภัยด้านอาหาร
Alternative TitleRole of laboratories in food safety
Imprintปีที่ 46 ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2559
Call# FOOD 8229

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractในปัจจุบันถึงแม้จะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากเพียงใด แต่เรายังคงปฏิเสธไม่ได้ว่าอาหารนั้น เป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะส่งผลต่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน ถ้ากล่าวถึงความปลอดภัยด้านอาหาร (food safety) นั้นคือการที่อาหารต้องมีความปลอดภัยต่อการบริโภค โดยไม่มีลักษณะเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันอันตรายที่มาจากอาหาร (food hazard) ได้แก่ อันตรายทางกายภาพอาหาร เช่น เศษโลหะ เศษแก้ว เส้นผม อันตรายทางเคมี เช่น สารเคมีที่ตกค้างจากสารกำจัดศัตรูพืช อันตรายทางชีวภาพ เช่น จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ สำหรับประเทศไทยนั้นความปลอดภัยด้านอาหารถือเป็นประเด็นสำคัญเพราะประเทศไทยเป็นประเทศหลักที่ผลิตและส่งออกอาหารประเทศหนึ่งของโลก ห้องปฏิบัติการ (laboratories) จึงได้เข้ามามีบทบาทเพื่อสนับสนุนในการทำให้ได้ข้อมูลวิชาการที่บ่งชี้ถึงคุณภาพ ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การเก็บรักษา จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค รวมถึงการส่งออกและการนำเข้า และเป็นหนึ่งฟันเฟืองที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ของประเทศ
Descriptหน้า 20-24
Subjectความปลอดภัยด้านอาหาร
อันตรายที่มาจากอาหาร
การวิเคราะห์อาหาร
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025
Previous||8948||Next