KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author เจน ลิขิตชลธาร
Alternative Author อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล
วารสารอาหาร
Titleผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าว
Alternative TitleInnovative products from rice
Imprintปีที่ 46 ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2559
Call# FOOD 8232

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractข้าว เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย เนื่องจากมีการผลิตในปริมาณที่สูงมาก มีการส่งออกเป็นอันดับสองของประเทศ ด้วยปริมาณข้าวที่มีมากมายในท้องตลาดนั้น ทำให้ราคาขายของข้าวลดลงอย่างมากประกอบกับในปัจจุบันผู้บริโภคกำลังให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพ จึงมีการนำข้าวมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น ใช้เป็นสารทดแทนแป้งสาลี ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นกลูเตนสำหรับผู้บริโภคที่มีอาการแพ้สารชนิดนี้ แปรรูปเพื่อเติมในอาหารเพื่อลดปริมาณไขมัน นำมาผลิตเป็นน้ำนมข้าวเพื่อใช้เป็นอาหารทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่แพ้แลกโทส (โปรตีนชนิดหนึ่งที่ก่อการแพ้) ในน้ำนมวัว หรือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นที่ต้องควบคุมปริมาณโปรตีนที่ต้องได้รับต่อวัน นอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สกัดโปรตีนออกจากข้าวเพื่อเป็นอาหารโปรตีนต่ำสำหรับผู้ป่วยโรคไตอีกด้วย
Descriptหน้า 44-48
Subjectน้ำนมข้าว
ไฮโดรคอลลอยด์
โปรตีนต่ำ
โฮโมจีไนซ์เซชั่น
Previous||8952||Next