KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author อภิญญา จุฑางกูร
Alternative Author วารสารอาหาร
Titleน้ำผึ้ง... ผลผลิตจากธรรมชาติที่ "หวานเป็นยา"
Alternative TitleHoney... naturally sweet product as medicine
Imprintปีที่ 46 ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2559
Call# FOOD 8239

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractตั้งแต่อดีตคนเราใช้น้ำผึ้งทั้งในด้านที่เป็นสารอาหารและเป็นยา การแพทย์ในอดีตของอินเดียที่เรียกว่าอายุรเวท (Ayurveda) ใช้น้ำผึ้งบรรเทาอาการไอจากการระคายคอ ใช้รักษาสุขภาพฟันและเหงือก บาดแผล รักษาสายตาและป้องกันโรคต้อกระจก ชาวกรีกโบราณใช้น้ำผึ้งแก้หัวล้าน ไอ เจ็บคอ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ชาวรัสเซียใช้น้ำผึ้งป้องกันการติดเชื้อ สำหรับวิถีชีวิตคนไทยน้ำผึ้งมีบทบาททั้งช่วยถนอมอาหารและผสมในตำรับยาต่างๆ เช่นกัน น้ำผึ้งจากดอกไม้พันธุ์เดียวหรือคละพันธุ์ล้วนสามารถให้ผลทางคลีนิกได้ดี แม้ผลในการต้านแบคทีเรียจะแตกต่างกันก็ยังให้ผลรักษาบาดแผลไฟไหม้ได้อย่างดี มีผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาขออนุญาตให้ใช้รักษาทางคลินิก และจะแนะนำให้ใช้น้ำผึ้งที่ผ่านกระบวนการมากกว่าน้ำผึ้งสด ยังไม่พบรายงานว่ามีคนตายหรือแพ้อย่างรุนแรง (anaphylaxis) จากการบริโภคน้ำผึ้ง
Descriptหน้า 29-37
Subjectน้ำผึ้ง
ต้านแบคทีเรีย
ต้านอนุมูลอิสระ
ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟิวราล
Previous||8959||Next