KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author อุษาพร ภูคัสมาส
Alternative Author วารสารอาหาร
Titleภาวะโภชนาการ
Alternative TitleNutritional status
Imprintปีที่ 46 ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2559
Call# FOOD 8243

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractโภชนาการ มากจากคำว่า โภชนะ แปลว่า อาหารการกิน นอกจากนั้นในทางวิทยาศาสตร์โภชนาการยังหมายถึงศาสตร์ๆ หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคำต่างๆ หนึ่งในนั้นคือ ภาวะโภชนาการ (nutritional status) คือภาวะหรือสุขภาพของร่ายกายที่เป็นผลจากการรับประทานอาหาร แบ่งเป็น 1. ภาวะโภชนาการดี (good or adequate or optimum nutrition) เป็นภาวะที่ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนและปริมาณถูกต้องตามความต้องการของร่างกาย 2. ทุพโภชนาการ (malnutrition) เป็นภาวะที่ร่างกายได้รับอาหารไม่เพียงพอ หรือมากเกินความต้องการของร่างกาย ไม่อยู่ในสมดุล ดังนั้นการรับประทานอาหารให้มีความหลากหลาย และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จัดได้ว่าเป็นการเสริมสร้างให้มีภาวะโภชนาการที่ดีที่ผู้บริโภคควรปฏิบัติ
Descriptหน้า 59-62
Subjectภาวะโภชนาการ
Previous||8963||Next