KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สร้อยทอง สายหยุดทอง
Alternative Author วารสารอาหาร
Titleอาหารคลีนเพื่อสุขภาพ
Alternative TitleClean food for health
Imprintปีที่ 46 ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2559
Call# FOOD 8244

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractปัจจุบันผู้บริโภคทั่วโลกเริ่มตื่นตัวในการให้ความสนใจและดูแลสุขภาพของตนเองและผู้คนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น อาหาร จึงไม่เป็นเพียงปัจจัยในการดำรงชีวิตเท่านั้น แต่กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เพิ่มภูมคุ้มกันโรค และชะลอความเสื่อมของเซลล์ในอวัยวะต่างๆ ได้ เมื่อกล่าวถึงเมนูของคนรักสุขภาพ การรับประทานอาหารแบบคลีนๆ หรือ คลีนฟู้ด (clean food) เป็นอาหารประเภทหนึ่งที่ปัจจุบันมีผู้คนนิยมอย่างมาก โดยมีความหมาย 2 ประการ คือ 1.อาหารที่เน้นความเป็นธรรมชาติมากที่สุด ดัดแปลงน้อยที่สุด เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของสารอาหารและวิตามินต่างๆ จากธรรมชาติอย่างครบถ้วนถูกหลักโภชนาการ 2.อาหารที่ไม่มีการปนเปื้อนสิ่งต่างๆ ที่เป็นพิษต่อร่างกาย นอกจากนี้ผู้บริโภคยังต้องไม่รับประทานอาหารมากหรือน้อยเกินไป เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารพอดีกับความต้องการ
Descriptหน้า 15-22
Subjectอาหารคลีน
สุขภาพ
จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร
Previous||8964||Next