KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ช่อลัดดา เที่ยงพุก
Alternative Author วารสารอาหาร
Titleถั่วเขียว : พืชทนแล้ง คุณค่าทางอาหารสูง
Alternative TitleMungbean : drought-resistant crops and high food nutrients
Imprintปีที่ 46 ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2559
Call# FOOD 8247

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractถั่วเขียว เป็นพืชไร่ที่สำคัญของประเทศ สามารถปลูกได้ตลอดปี ผลผลิตส่งออกปี พ.ศ. 2558 มีจำนวน 15,754 ตัน ประเทศไทยต้องการใช้ถั่วเขียวเพิ่มขึ้นทั้งภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมอาหารซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนให้ปลูกถั่วเขียวในช่วงภัยแล้ง แต่การผลิตในประเทศมีไม่เพียงพอ ทำให้ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ จากข้อมูลของศูนย์สารสนเทศการเกษตร (2557) ได้แบ่งถั่วเขียวเป็น 3 ชนิดตามลักษณะผิว คือ ถั่วเขียวธรรมดา หรือผิวด้าน ถั่วเขียวผิวมัน และถั่วเขียวผิวดำ ซึ่งสองชนิดหลังมีการเพาะปลูกมาก และเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ในปัจจุบันมีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จำนวนมากจากเมล็ดถั่วเขียว เพราะเป็นอาหารที่มีประโยชน์ ทำอาหารได้ทั้งคาว และหวาน แต่เมล็ดดิบหรือแม้แต่ถั่วงอกดิบ ก็มีข้อควรระวังในการบริโภค คือมีสารไฟเตต (phytates) ในถั่วงอกที่สามารถยับยั้งการดูดซึมแร่ธาตุบางชนิด แต่ถ้านำถั่วงอกมาผ่านความร้อน นำมาทำอาหารหมักด้วยกรดแลคติก หรือการแช่ถั่วงอกในสารละลายกรดอินทรีย์ ก็สามารถช่วยลดปริมาณสารไฟเตตได้ ดังนั้นผู้บริโภคจึงไม่ควรรับประทานถั่วงอกดิบมากเกินไป
Descriptหน้า 37-42
Subjectพืชทนแล้ง
ถั่วเขียวผิวมัน
ถั่วเขียวผิวดำ
Previous||8967||Next