KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สุภัคชนม์ คล่องดี
Alternative Author วารสารอาหาร
Titleถั่วเหลืองจีเอ็มโอกับผลิตภัณฑ์อาหารไทย
Alternative TitleGenetically modified soybean in Thai food products
Imprintปีที่ 46 ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2559
Call# FOOD 8248

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractจากการวิจัยพบว่า ถั่วเหลืองจีเอ็มโอนั้น จริงแล้วเป็นพืชที่ไม่เป็นอันตรายวัตถุประสงค์ในการดัดแปรพันธุกรรมคือ เพื่อให้สามารถทนต่อสารไกลโฟเสท (glyphosate) ซึ่งเป็นสารปราบวัชพืช ถั่วเหลืองจีเอ็มโอจะสามารถทนต่อสารดังกล่าวได้และสามารถดูดซึมสารไกลโฟเสทเข้าไปในเมล็ดถั่วเหลืองได้อีกด้วย จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการสะสมสารพิษในเมล็ดถั่ว ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารนี้ในผลิตภัณฑ์อาหาร ในประเทศจีนได้มีการนำตัวอย่างอาหาร เช่น น้ำมันถั่วเหลืองและซีอิ๊วขาวไปทดสอบสารดังกล่าว พบว่ามีการปนเปื้อน แสดงให้เห็นว่าสารไกลโฟเสทมีการปนเปื้อนอยู่ในห่วงโซ่อาหาร (เดลินิวส์,2559) ซึ่งจากบทความข่าวเป็นการชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เนื่องจากสารไกลโฟเสทที่ปนเปื้อนจากถั่วเหลือง ส่วนในประเทศไทยยังไม่สามารถตัดสินได้อย่างแน่ชัดเนื่องจากยังขาดข้อมูลการศึกษา ว่าปลอดภัยต่อสุขภาพหรือไม่ จะทำลายระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมหรือเปล่า ดังนั้นเราควรตั้งหลักด้วยการป้องกันไว้ก่อน บางทีอาจคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ความจริงแล้วเราอาจได้รับผลกระทบนั้นแล้วก็เป็นได้
Descriptหน้า 43-46
Subjectถั่วเหลืองดัดแปรพันธุกรรม
ถั่วเหลืองจีเอ็มโอ
Previous||8968||Next