KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ณัฐธิดา กิจเนตร
Alternative Author รัตนสุดา เม้าราษี
ณัฐวดี เลิศพรประสพโชค
เบญจรัตน์ ประพฤทธิตระกูล
นุชนาฏ กุลวิทย์
ปภัสมน เวชกิจ
จันทรกานต์ ทรงเดช
วารสารคหเศรษฐศาสตร์
Titleองค์ประกอบทางเคมี และการยอมรับของผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพที่ได้รับอิทธิพลจากการเติมหัวแก่นตะวัน
Alternative TitleChemical Composition and Acceptance of Healthy Soy Milk Product as lnfluence by Adding Jerusalem artichoke (Helianthus tuberorus L.) Tuber
Imprintปีที่ 59 ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2559
Call# FOOD 8259

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองผสมแก่นตะวัน โดยศึกษากรรมวิธีการเตรียมแก่นตะวันและปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งกรรมวิธีในการเตรียมและการผสมแก่นตะวันมีความแตกต่างกัน 4 กรรมวิธี ดังนี้ กรรมวิธี 1 แก่นตะวันแบบสดปั่นละเอียด (JAFP 1) กรรมวิธี 2 แก่นตะวันแบบสดสับหยาบ (JAFP 2) กรรมวิธี 3 แก่นตะวันแบบอบแห้งบดเป็นผงละเอียด (JADP 1) และกรรมวิธี 4 แก่นตะวันแบบอบแห้งบดหยาบ (JADP2) และทำการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส พบว่า JAFP 1 ได้คะแนนการยอมรับมากที่สุดในทุกคุณลักษณะ (p?0.05) ยกเว้นด้านลักษณะปรากฏ และสีที่ไม่แตกต่างกัน จึงเลือก JAFP 1 เป็นสูตรในการศึกษาปริมาณแก่นตะวันที่เหมาะสมในการผลิตนมถั่วเหลือง โดยเสริมแก่นตะวันแตกต่างกัน 3 สูตร ได้แก่ สูตรที่ 1 100 กรัม สูตรที่ 2 150 กรัม และสูตรที่ 3 200 กรัม และทำทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ความนุ่มเนียน ความหนืดข้น และความชอบโดยรวม พบว่า สูตรที่ 3 เป็นสูตรที่มีการเสริมปริมาณแก่นตะวัน 200 กรัม ได้คะแนนการยอมรับมากที่สุดในทุกคุณลักษณะ (p?0.05) ยกเว้นด้านลักษณะปรากฏที่ทั้ง 3 สูตรได้คะแนนการยอมรับไม่แตกต่างกัน (p>0.05)
Descriptหน้า 4-13
Subjectแก่นตะวัน
นมถั่วเหลือง
อินนูลิน
Previous||8984||Next