KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author อภิญญา จุฑางกูร
Alternative Author วารสารอาหาร
Titleอาหารรักษ์ฟัน
Alternative TitleTooth friendly food
Imprintปีที่ 47 ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2560
Call# FOOD 8276

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractอาหารแต่ละชนิดมีทั้งผลส่งเสริมและต่อต้านการเกิดโรคฟันผุและโรคปริทันต์แตกต่างกันไป การป้องกันผลเสียของอาหารที่มีต่อฟันนั้น นอกจากการรับประทานสารอาหารให้เพียงพอในขณะที่ฟันกำลังพัฒนา สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้เหมาะสมโดยเฉพาะการลดความถี่หรือลดจำนวนมื้อ จำกัดระยะเวลาการรับประทาน และลดปริมาณอาหารหวานหรือน้ำตาลในมื้ออาหาร เลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อฟัน เช่น เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ เห็ดหอม หลังรับประทานอาหารควรรักษาอนามัยช่องปากให้สะอาดเสมอไม่ให้มีเศษอาหารตกค้างในปากหรือเคลือบค้างบนฟัน และใช้ยาสีฟันที่เสริมฟลูออไรด์
Descriptหน้า 19-28
Subjectรักษ์ฟัน
ฟันผุ
เครื่องดื่ม
Previous||9001||Next