KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สิรินันท์ ชมภูแสง
Alternative Author วารสารอาหาร
Titleขนมจีนแป้งหมัก
Alternative TitleUnseen fermented khanom jeen
Imprintปีที่ 47 ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2560
Call# FOOD 8282

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการผลิตและการบริโภคขนมจีนเป็นวัฒนธรรมร่วมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แป้งหมักขนมจีนนอกจากจะใช้เพื่อผลิตเส้นขนมจีนแล้วยังสามารถทำเป็นอาหารอื่นๆที่มีความหลากหลายมากขึ้น การผลิตขนมจีนแป้งหมักเป็นเทคโนโลยีที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น และมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การหมักแบบธรรมชาติ ไปจนถึงการพัฒนาการหมักโดยการใช้กล้าเชื้อ การผลิตขนมจีนให้ได้คุณภาพดีจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ทั้งการใช้เทคนิคเฉพาะตัวของผู้ผลิต และการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย แต่ความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของการหมักแป้งขนมจีนยังมีแค่เพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับอาหารหมักชนิดอื่น ๆ ในอนาคตข้างหน้าถ้าหากเราสามารถเข้าใจกลไกการหมักได้ทั้งหมดจะเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้สามารถผลิตขนมจีนแป้งหมักที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
Descriptหน้า 81-83
Subjectขนมจีนแป้งหมัก
Previous||9007||Next