KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ภัสราภา ภิรมย์พรินทร์
Alternative Author วารสารอาหารและยา
Titleปัจจัยด้านสุขาภิบาลอาหารที่มีผลต่อความปลอดภัยของเครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตจากเครื่องกดในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ
Alternative TitleFood Sanitation factors affecting the safety of instant chocolate malt beverage from dispenser machine in schools located in Bangkok and Samutprakarn area
Imprintปีที่ 24 ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2560
Call# FOOD 8285

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านสุขาภิบาลอาหารที่มีผลต่อคุณภาพของเครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตจากเครื่องกดของโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลการอบรมเรื่องสุขาภิบาลของผู้ปรุงหรือผู้เสิร์ฟ ตรวจมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประยุกต์ใช้แบบสำรวจโรงอาหาร ตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และบันทึกการตรวจโรงอาหารตามคู่มือมาตรฐานโรงอาหารและการประเมินคุณภาพด้านสุขาภิบาลอาหารของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับการตรวจหา Escherichia coli (E.coli) และ Salmonella spp. ในตัวอย่างเครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตจากเครื่องกดในโรงเรียน จำนวน 56 แห่งในช่วงปี พ.ศ. 2558-2559 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาตามรายหมวดของเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลในรูปแบบของร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปรุงหรือผู้เสิร์ฟไม่เคยได้รับการอบรมเรื่องสุขาภิบาลจำนวน 26 ตัวอย่าง (ร้อยละ 46.4) ผลการประเมินด้านสุขาภิบาลอาหาร พบว่า (1) หมวดบริเวณที่เตรียมและปรุงอาหาร มีโรงอาหารไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 20 ตัวอย่าง (ร้อยละ 35.7) (เขตกรุงเทพมหานคร 14 ตัวอย่าง (ร้อยละ 25.0) เขตสมุทรปราการ 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 10.7)) (2) หมวดอาหาร น้ำ น้ำแข็งและเครื่องดื่ม มีโรงอาหารไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 16 ตัวอย่าง (ร้อยละ 28.6) (เขตกรุงเทพมหานคร 13 ตัวอย่าง (ร้อยละ 23.2) เขตสมุทรปราการ 3 ตัวอย่าง (ร้อยละ 5.4)) (3) หมวดภาชนะอุปกรณ์ มีโรงอาหารไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 32 ตัวอย่าง (ร้อยละ 57.1) (เขตกรุงเทพมหานคร 26 ตัวอย่าง (ร้อยละ 46.4) เขตสมุทรปราการ 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 10.7)) (4) หมวดการรวบรวมขยะและน้ำโสโครก มีโรงอาหารไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 42 ตัวอย่าง (ร้อยละ 75) (เขตกรุงเทพมหานคร 37 ตัวอย่าง (ร้อยละ 66.1) เขตสมุทรปราการ 5 ตัวอย่าง (ร้อยละ 8.9)) (5) หมวดสุขลักษณะของผู้ปรุงและผู้เสิร์ฟ มีโรงอาหารไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 39 ตัวอย่าง (ร้อยละ 69.6) (เขตกรุงเทพมหานคร 33 ตัวอย่าง (ร้อยละ 59) เขตสมุทรปราการ 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 10.7)) ผลวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์พบว่า เครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตจากเครื่องกดไม่มีการปนเปื้อนของ Salmonella spp. แต่พบการปนเปื้อนของ Escherichia coli (E.coli) เกินมาตรฐานอ้างอิงตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่องเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่2 ข้อ 4 เรื่องเครื่องดื่มที่ไมได้บรรจุภาชนะปิดสนิท เช่น เครื่องดื่มรถเข็น / แผงลอยริมถนน / โรงอาหาร จำนวน 5 ตัวอย่าง (ร้อยละ 8.9) (เขตกรุงเทพมหานคร 3 ตัวอย่าง (ร้อยละ 5.4) เขตสมุทรปราการ 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 3.6)) ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านสุขาภิบาลอาหาร ได้แก่ การสุขาภิบาลและการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม ความสะอาดของเครื่องกดและภาชนะอุปกรณ์ บริเวณหรือพื้นที่เตรียมและปรุงเครื่องดื่ม สุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้ปรุงหรือผู้เสิร์ฟ ส่งผลต่อความปลอดภัยของเครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตจากเครื่องกด โดยพิจารณาจาการปนเปื้อนของเชื้อ Escherichia coli (E.coli) และ Salmonella spp. ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคทางเดินอาหารได้ ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือกรมอนามัยควรเข้ามาปรับปรุงพัฒนาโรงอาหารสู่มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารโรงเรียนควรเน้นย้ำให้ร้านค้าเห็นความสำคัญและร่วมกันพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เช่น โดยการสร้างทีมงานคณะครูแกนนำนักเรียนในการเฝ้าระวังสุขาภิบาลจัดอบรมความรู้เรื่องการสุขาภิบาล เป็นต้น
Descriptหน้า 45-51
Subjectความปลอดภัยอาหาร
เครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตจากเครื่องกด
สุขาภิบาลอาหาร
Previous||9063||Next