KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author นิสานารถ กระแสร์ชล
Alternative Author พรนภา น้อยพันธ์
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล
เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปหอยชนิดข้นตำรับจีน
Alternative TitleDevelopment of Canned Chinese-style Thick Mollusc Soup Product
Imprintเรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 เล่มที่ 4 สาขาประมง, 3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Call# FOOD 8295

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการนำเนื้อหอยมาลวกด้วยไอน้ำก่อนผลิตซุปสามารถช่วยลดกลิ่นคาวและลดลักษณะขุ่นของซุปได้ โดย พบว่าเวลาในการลวกหอยที่เหมาะสมสำหรับการผลิตซุปจากหอยแมลงภู่ (Perna viridis, Linn.) หอยนางรม (Saccostrea commercialis) และหอยลาย (Paphia undulate) คือ 3 3 และ 7 นาที ตามลำดับ โดยซุปที่ผลิตจาก หอยแมลงภู่ได้คะแนนความชอบด้านกลิ่น รสชาติและความชอบโดยรวมสูงที่สุด (p<0.05) การเติมกัวร์กัมหรือแซน แทนกัมร่วมกับแป้งมันสำปะหลังช่วยรักษาความคงตัวและเพิ่มความหนืดให้ซุป โดยพบว่า ซุปที@เติมแซนแทนกัมร้อย ละ 0.75 ของน้ำหนักแป้งมันสำปะหลัง ได้รับความชอบสูงที่สุด (p<0.05) การให้ความร้อนฆ่าเชื้อซุปกระป๋องที่อุณหภูมิ 240 องศาฟาเรนไฮต์ ความดัน10 ปอนด์/ตารางนิ้ว นาน 35 นาที (F0 = 5 min) เพียงพอทำให้ผลิตภัณฑ์มี ความปลอดภัยสำหรับการบริโภค จากการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคซุปหอยชนิดข้นบรรจุกระป๋องที่พัฒนาได้ พบว่า ได้คะแนนความชอบในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง ผู้บริโภคมีความตั้งใจซื้อร้อยละ 57.5 และจากการวิเคราะห์ไคสแควร์ พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
Descriptหน้า 466-474
Subjectcanned soup
mussel
oyster
undulated surf clam
Previous||9137||Next