KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สุพัตรา โพธิเศษ
Alternative Author วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
Titleการใช้เจลเบต้ากลูแคนทดแทนมันหมูแข็งในหมูยอ
Alternative TitleUsing B-Glucan Gel as a Lard Substitute for Moo Yor
Imprintปีที่ 22 ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2560
Call# FOOD 8324

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstract วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาการใช้เจลเบต้ากลูแคนทดแทนมันหมูแข็งบางส่วนในหมูยอ เจลเบต้ากลูแคนถูกเตรียมที่ระดับความเข้มข้น 20% โดยน้าหนักต่อน้าหนัก สาหรับทดแทนมันหมูแข็งในการผลิตหมูยอที่ 0, 15, 30 และ 45% โดยน้าหนักเนื้อหมู ผลการทดลองพบว่าการใช้เจลเบต้ากลูแคนทดแทนมันหมูแข็งในการผลิตหมูยอทาให้สี การเกาะตัว โปรตีน เถ้า และลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านต่าง ๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p มากกว่าหรือเท่ากับ 0.05) ความแข็ง ปริมาณไขมัน และคาร์โบไฮเดรตมีแนวโน้มลดลง ส่วนความชื้นและเส้นใยมีค่าเพิ่มขึ้น หมูยอที่ใช้เจลเบต้ากลูแคนทดแทนมันหมูแข็งที่ระดับ 45% โดยน้าหนักเนื้อหมู สามารถลดระดับพลังงานที่ได้รับภายหลังการบริโภคได้ถึง 50.16% เมื่อเปรียบเทียบกับหมูยอควบคุม
Descriptหน้า 353-360
Subjectเจลเบต้ากลูแคน
การทดแทน
มันหมูแข็ง
หมูยอ
Previous||9173||Next