KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ศูนย์วิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
Alternative Author โครงการความร่วมมือสถาบันการศึกษา - ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2553
Titleโครงการความร่วมมือสถาบันการศึกษา - ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2553 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.
Imprint2553
Call# FOOD 8351

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ตามโครงการ ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และ ธ.ก.ส. ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 จนในปี 2552 ได้ขยายการดำเนินงานร่วมกับมหาวิยาลัยในภูมิภาคอีก 3 มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพซึ่งตรงกับความต้องการของตลาด
Descriptหน้า 1-152
Subjectคุณภาพผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์
เกษตรกร
Previous||9199||Next