KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์
Alternative Author ข่าวสารเกษตรศาสตร์
Titleการแปรรูปมะขามเปียกเป็นผลิตภัณฑ์มะขามผง
Imprintปีที่ 56 ฉบับที่ 1, ตุลาคม2553 - มกราคม2554
Call# FOOD 8362

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractเนื่องจากการเก็บรักษามะขามเปียกมักประสบปัญหาเรื่องการเน่าเสีย เนื่องจากจุลินทรีย์โดยเฉพาะเชื้อราและการนำมะขามเปียกมาใช้ประกอบอาหารมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษากระบวนการแปรรูปมะขามเปียกให้มีลักษณะเป็นผง เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ในครัวเรือนเหมาะกับรูปแบบการใช้ชีวิตสมัยใหม่ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาการเก็บรักษาและการขนส่ง รวมไปถึงเป็นการทำให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อาหารมากขึ้น
Descriptหน้า 70-76
Subjectการแปรรูปมะขามเปียก
มะขามผง
Previous||9211||Next