KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author กวินภพ ศรีวัฒนานุศาสตร์
Alternative Author ปนิทัศน์ สุริยธนาภาส
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
Titleการคัดเลือกผู้จัดส่งวัตถุดิบโดยใช้วิธีการ TOPSIS และ ROC : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมร้านอาหาร
Alternative TitleSupplier Selection Using TOPSIS and ROC Methods : A Case Study of Restaurant Industry
Imprintปีที่ 40 ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2560
Call# FOOD 8385

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractจากการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น ผู้ประกอบการร้านอาหารจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการคัดเลือวัตถุดิบ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา งานวิจัยนี้นำเสนอวิธีการทาง คณิตศาสตร์ภายใต้หลักการของการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ที่สามารถช่วยผู้ประกอบการตัดสินใจคัดเลือก ผู้จัดส่งวัตถุดิบได้ โดยเฉพาะในกรณีที่มีความซับซ้อนเนื่องจากเกณฑ์ที่ใช้นั้นประกอบไปด้วยทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและ เกณฑ์เชิงคุณภาพ เกณฑ์ในครั้งนี้ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผู้จัดส่งวัตถุดิบ จากนั้น ทำการสังเคราะห์เพื่อรวมเกณฑ์ที่มีความหมายซ้ำซ้อนกันเข้าด้วยกัน หลังจากนั้นได้ให้ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมร้าน อาหาร 6 คนทำการคัดเลือกเกณฑ์ที่มีความสำคัญที่สุด 5 อันดับ รวมทั้งทำการจัดลำดับเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการ กำหนดน้ำหนักความสำคัญของแต่ละเกณฑ์ด้วยวิธีการ ?Rank Order Centroid? (ROC) จากนั้นนำเสนอกระบวนการ คัดเลือกผู้จัดส่งวัตถุดิบโดยใช้วิธีการ ?Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution? (TOPSIS) ผลการศึกษาพบว่าเกณฑ์ 5 อันดับแรกที่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมร้านอาหารมองว่ามีความสำคัญที่สุด ต่อการเลือกผู้จัดส่งวัตถุดิบ ได้แก่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ราคาสินค้า ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การได้รับการรับรอง มาตรฐาน และ สมรรถนะการจัดส่ง ตามลำดับ จากการประยุกต์ใช้วิธี TOPSIS ร่วมกับการกำหนดน้ำหนักของเกณฑ์ ด้วยวิธี ROC ในการคัดเลือกผู้จัดส่งวัตถุดิบประเภทเนื้อหมูสดตามที่ยกตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ พบว่ากระบวนการ คัดเลือกทั้งหมดนั้นอาศัยเพียงแค่อันดับความสำคัญของเกณฑ์และผลการประเมินผู้จัดส่งแต่ละราย ซึ่งถือว่าเป็นการ ตัดสินใจที่อาศัยความรู้สึกส่วนตัวน้อยกว่าการตัดสินใจโดยใช้วิธีการอื่นๆ
Descriptหน้า 385-403
Subjectการคัดเลือกผู้จัดส่งวัตถุดิบ
TOPSIS
Rank Order Centroid (ROC)
การวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์
อุตสาหกรรมร้านอาหาร
Previous||9234||Next