KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ช่อลัดดา เที่ยงพุก
Alternative Author วารสารอาหาร
Titleน้ำตาลทราย ความหวานคู่พลังงาน...หลากหลายผลิตภัณฑ์
Alternative TitleSucrose sweetener with energy...variety of products
Imprintปีที่ 47 ฉบับที่ 4
Call# FOOD 8397

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractน้ำตาลทรายเป็นสารให้ความหวานที่ให้พลังงาน น้ำตาลทรายขาว 100 กรัม ให้พลังงาน 385 กิโลแคลอรี่ จัดเป็นน้ำตาลที่ให้ความหวานมากที่สุดในบรรดาน้ำตาลทุกชนิด โดยทั่วไปจึงใช้ความหวานของน้ำตาลทราย เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบกับความหวานของน้ำตาลอื่น ๆ น้ำตาลทรายสามารถละลายได้ดีในน้ำ หากแต่จะละลายได้มากถึง 100% หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและอุณหภูมิ น้ำตาลทรายสามารถดูดซับความชื้นได้ดี ทำให้อาหารมีเนื้อสัมผัสที่นุ่ม ไม่แห้งง่าย และสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน กระบวนการผลิตน้ำตาลทรายของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายส่วนใหญ่ จำแนกออกได้เป็น 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การนำต้นอ้อยมาหีบสกัดน้ำอ้อย 2) การผลิตน้ำตาลทรายดิบ 3) การผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 4) การบรรจุ น้ำตาลทรายในตลาดมีมากมาย ทั้งเป็นเกล็ด เป็นน้ำเชื่อม รวมทั้งมีรูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน นอกจากถุงพลาสติก เช่น บรรจุขวดพลาสติก บรรจุซองกระดาษ เป็นต้น ให้เหมาะสมกับการรับประทานครั้งเดียว
Descriptหน้า 48-50
Subjectน้ำตาลทราย
ความหวาน
พลังงาน
Previous||9246||Next