KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author เมธิน ผดุงกิจ
Alternative Author กรีพล แม่นวิวัฒนกุล
สุรพงษ์สุข ศิริพัฒนพงศ์
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Titleฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดใบผักเม็ก
Alternative TitleAntioxidant and Antimutagenic Activities of Syzygium antisepticum (Blume) Merr.& L.M. Perry Leaf Extracts
Imprintปีที่ 36 ฉบับที่ 5 , กันยายน - ตุลาคม 2560
Call# FOOD 8403

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractผักเม็กมีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Syzygium antisepticum (Blume) Merr.& L.M. Perry วงศ์ Myrtaceae เป็นพืชที่ใช้ประโยชน์ด้านอาหารคือเป็นผักพื้นบ้าน ในการแพทย์แผนไทยใช้ใบเป็นยาขับลม แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดใบผักเม็กในการศึกษาครั้งนี้สกัดใบผักเม็กด้วยวิธีหมักกับตัวทำละลายที่แตกต่างกัน ได้แก่การหมักด้วยเอทานอล ระเหยตัวทำละลายให้แห้งด้วย Rotary evaporator จนได้สารสกัดหยาบนำสารสกัดหยาบไปละลายด้วยน้ำบริสุทธิ์ แล้วสกัดต่อโดยใช้กรวยแยกด้วยแฮกเซน นำส่วนของน้ำที่เหลือไปสกัดต่อด้วยเอทิลอะซิเตทนำตัวทะลายอินทรีย์ไประเหยให้แห้งด้วย Rotary evaporator ได้ส่วนสกัดเฮกเซน และส่วนสกัดเอทิลอะซิเตทตามลำดับส่วนสารสกัดน้ำเตรียมโดยการต้มใบผักเม็กกับน้ำบริสุทธิ์แล้วนำไปทำให้แห้งแบบแช่เยือกแข็ง ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH assay และทดสอบการก่อกลายพันธุ์ด้วยวิธี Ames test ในเชื้อ Salmonella typhimurium สายพันธุ์ TA 98 และ TA100 ผลการศึกษาพบว่าส่วนสกัดเอทิลอะซิเตท สารสกัดหยาบและสารสกัดน้ำ มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่แรงโดยให้ค่า IC50 อยู่ระหว่าง 17.28+-0.12-15.96+-0.16ug/mL สารสกัดทุกชนิดที่เข้มข้น 200 mg/plate มีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ที่แรงในเชื้อทั้งสายพันธุ์ TA98 และ TA 100 การศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าสารสกัดจากใบผักเม็กมีศักยภาพสูงที่จะนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับอนุมูลอิสระและการก่อกลายพันธุ์
Descriptหน้า 572 - 577
Subjectผักเม็ก
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์
Previous||9253||Next