KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์
Alternative Author เบญญทิพย์ คงสิบ
อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Titleการศึกษามาตรฐานตำรับยาสมุนไพรเบญจกูลที่จำหน่ายในประเทศไทย
Alternative TitleQuality Evaluation of Commercial Benjakul Formulations in Thailand
Imprintปีที่ 36 ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2560
Call# FOOD 8404

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractตำรับเบญจกูลเป็นตำรับยาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปี 2555 ประกอบด้วยสมุนไพร 5 ชนิด ได้แก่ ดอกดีปลี รากช้าพลู เถาสะค้าน รากเจตมูลเพลิง และเหง้าขิง สรรพคุณขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ และใช้เป็นยาบำรุงธาตุ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของตำรับยาเบญจกูลที่วางจำหน่ายในท้องตลาดและผลิตโดยโรงพยาบาลกับตำรับที่เตรียมขึ้นเอง โดยศึกษาคุณภาพของตำรับยาตามวิธีที่ระบุใน Thai Herbal Pharmacopoeia (THP) และหาปริมาณสาระสำคัญด้วยเทคนิค HPLC ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างตำรับเบญจกูลมีคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์แตกต่างกัน ผลการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือของสารสกัดด้วยเทคนิค TLC และ HPLC พบว่ามี 1 ตัวอย่างที่มีความแตกต่างออกไป การวิเคราะห์ปริมาณสาระสำคัญได้แก่ 6-ginggerol,plumbagin และ piperrine อยู่ในช่วง 0.333-0.289,0.052-0.097และ 1.208-2.489 %W/W ตามลำดับและมี 1 ตัวอย่างที่ไม่สามารถวิเคราะห์ปริมาณ 6-gingerol และ plumbagin ได้ ผลตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพพบการปนเปื้อนของยีสต์และราเส้นใยเกินเกณฑ์มาตรฐาน 1 ตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าตำรับยาเบญจกูลที่จำหน่ายในประเทศไทยยังมีตัวอย่างที่มีความแตกต่างกันในข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพร บ่งชี้ถึงวัตถุดิบหรือกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพ และอาจมีการปนปลอมสมุนไพรหรือสารอื่นๆ ผลการศึกษาที่ได้จะนำไปสู่การจัดทำเป็นข้อกำหนดเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของตำรับยาเบญจกุล เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคต่อไปในอนาคต
Descriptหน้า 578-588
Subjectตำรับยาเบญจกุล
มาตรฐานตำรับยาสมุนไพร
ลายพิมพ์นิ้วมือ
Previous||9254||Next