KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author บุษรา มุกดาสกุลภิบาล
Alternative Author สมศรี เจริญเกียรติกุล
วันทนีย์ เกรียงสินยศ
วารสารโภชนาากร
Titleการพัฒนาตำรับอาหารว่างสุขภาพจากเห็ดที่มีการพิสูจน์ว่าควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้
Alternative TitleDevelopment of healthy snack recipes from mushroom that have proven for controlling blood sugar
Imprintปีที่ 52 ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2560
Call# FOOD 8407

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractโภชนบำบัดที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยควบคุมโรคเบาหวาน การรับประทานอาหารให้ตรงเวลาและปริมาณเท่ากัน ในแต่ละมื้อจะช่วยรักษาน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันตลอดวัน ดังนั้นอาหารว่างที่เหมาะสมจึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาหารว่างเพื่อสุขภาพจากเห็ดที่มีในประเทศไทยสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและบุคคลทั่วไป โดยเริ่มจากการสืบค้นหาเห็ดที่มีการศึกษาชัดเจนว่าควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ และคำนวณหาปริมาณที่ควรรับประทานต่อวัน พบว่า เห็ดนางรมและเห็ดแชมปิญอง ปริมาณสด 30.2 ก. และ 118.7 ก. ตามลำดับ มีความเป็นไปได้สูงในการช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือด จากนั้นจึงพัฒนาตำรับอาหารว่างจากเห็ดจำนวน 4 ตำรับ โดยทุกตำรับได้รับการประเมินทางประสาทสัมผัสและปริมาณต่อหนึ่งหน่วยบริโภคจากนักกำหนดอาหารและผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทสัมผัสจนได้ตำรับที่เป็นที่ยอมรับ อาหารว่างที่พัฒนาขึ้นสามารถใส่เห็ดในหนึ่งหน่วยบริโภคตามปริมาณที่ต้องการได้ ตำรับอาหารว่างมีพลังงาน 60-219 กิโลแคลอรี่/หน่วยบริโภค โดยทุกตำรับเป็นไปตามเป้าหมายของการจำกัดการเติมน้ำตาล และมี 2 ตำรับที่ปราศจากการเติมน้ำตาล อาหารว่างนี้เหมาะสมต่อทั้งผู้ป่วยเบาหวานและบุคคลทั่วไป โดยรับประทานเป็นอาหารว่างมื้อเสริมเพื่อช่วยควบคุมและรักษาระดับน้ำตาล อาหารว่างนี้เหมาะสมต่อทั้งผู้ป่วยเบาหวานและบุคคลทั่วไป โดยรับประทานเป็นอาหารว่างมื้อเสริมเพื่อช่วยควบคุมและรักษาระดับน้ำตาลในเลือด อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ยังต้องได้รับการพิสูจน์ถึงศักยภาพที่แท้จริงในการควบคุมน้ำตาลในกระแสเลือดเมื่อรับประทานอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน
Descriptหน้า 2-11
Subjectอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
เห็ดนางรม
เห็ดแชมปิญอง
Previous||9257||Next