KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วิภานันท์ สนใจ
Alternative Author อนุกูล พลศิริ
วันดี ไทยพานิช
สมศรี เพชรโชติ
วารสารคหเศรษฐศาสตร์
Titleพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
Alternative TitleThe Food Consumption Behaviors of Prathom Sueksa Six Students,Bangkok Metropolis
Imprintปีที่ 60 ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2560
Call# FOOD 8412

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)พฤติกรรมการลริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร 2)สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจและอิทธิพลของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการบริโภคอาหารของนักเรียน และ 3)ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจและอิทธิพลของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการบริโภคอาหารกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชายและหญิงที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 200 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือแบบสอบถามอิทธิพลของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีค่าวามเชื่อมั่น เท่ากับ 0.68 และ 0.79 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยการทดสอบไคสแควร์ (Chi-square test) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson?s Product Moment Correlation Coefcient) กำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า 1)นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารถูกต้องโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์อยู่ในระดับดี และมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อยู่ในระดับปานกลาง 2)สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของนักเรียนพบว่าบิดาและมารดาเกือบครึ่งหนึ่งมีการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา (ร้อยละ49.5และ47.0ตามลำดับ) มีอาชีพเกษตรกรรมหรือรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ47.0และ47.50ตามลำดับ) และที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเช่า (ร้อยละ46.5) นักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ78.0) ได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการบริโภคอาหารในระดับปานกลาง 3)อิทธิพลของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์อย่างผกผันกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน และอยู่ในระดับต่ำ (r=-0.171,p=.015)
Descriptหน้า 31-41
Subjectพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
นักเรียนชั้นประถมปลาย
กรุงเทพมหานคร
Previous||9262||Next