KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์
Alternative Author อุไรลักษณ์ พงษ์เกษ
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
Titleผลของวิธีการปรับสภาพกากมันสำปะหลังที่มีต่อการผลิตน้ำตาล
Alternative TitleEffect of Pretreatment Methods of Cassava Residue on Sugar Production
Imprintปีที่ 45 เล่มที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2560
Call# FOOD 8420

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของวิธีการปรับสภาพกากมันสำปะหลังต่อการผลิตน้ำตาลที่ใช้สำหรับการหมัก วิธีที่ใช้ในการศึกษาการปรับสภาพ ได้แก่ การปรับสภาพด้วยกรด ด่าง เอนไซม์ กรดร่วมกับเอนไซม์และด่างร่วมกับเอนไซม์ ผลจากการศึกษาพบว่าการปรับสภาพด้วยด่างร่วมกับเอนไซม์เป็นวิธีที่สามารถย่อยกากมันสำปะหลังและได้น้ำตาลสูงสุดเท่ากับ 49.50 กรัมต่อลิตร วิธีการปรับสภาพกากมันสำปะหลังด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสก่อนทำการย่อยด้วยเอนไซม์ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยด้วยเอนไซม์เซลลูเลสได้ 3 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่มีการย่อยด้วยด่างเพียงอย่างเดียวนอกจากนั้นการปรับสภาพด้วยด่างร่วมกับเอนไซม์เป็นเวลา 12 ชั่วโมง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยกากมันสำปะหลังและได้น้ำตาลรีดิวส์เพิ่มขึ้นเป็น 16.36 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่มีการย่อยด้วยด่างเพียงอย่างเดียว กากมันสำปะหลังมีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้เป็นแหล่งของวัตถุดิบในการผลิตน้ำตาลเพื่อการหมักเนื่องจากมีปริมาณมาก ราคาถูก และที่สำคัญสามารถนำมาย่อยสลายแล้วให้ปริมาณน้ำตาลสูง ดังนั้นกากมันสำปะหลังจึงเป็นวัตถุดิบที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาล
Descriptหน้า 904-913
Subjectวิธีการปรับสภาพ
กากมันสำปะหลัง
การผลิตน้ำตาล
Previous||9270||Next