KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author พิมพ์พรรณ ปรืองาม
Alternative Author สมเกียรติ ปรัชญาวรากร
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Titleการปรับปรุงกระบวนการแช่ด้วยการพ่นไอน้ำเพื่อลดระยะเวลาการผลิตข้าวนึ่ง
Alternative TitlePre-steaming Technique on Paddy Soaking Process to Improve Parboiling Production Time
Imprintปีที่ 27 ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2560
Call# FOOD 8423

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractขั้นตอนการแช่ในการผลิตข้าวนึ่งนั้นใช้เวลามากซึ่งมีผลต่อเวลารวมที่ใช้ในการผลิตข้าวนึ่ง ในงานวิจัยนี้จึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการแช่ เพื่อให้เวลารวมของระบบผลิตข้าวนึ่งลดลง โดยพ่นไอน้ำให้กับข้าวเปลือกก่อนนำไปแช่การศึกษาใช้ข้าวเปลือกพันธุ์ชัยนาท 1 ที่มีความชื้นเริ่มต้นประมาณ 13.5-14% (db) พ่นไอน้ำอุณหภูมิ 102 C ให้แก่ข้าวเปลือกที่ระยะเวลา 2,7,17 และ 32 นาที แล้วแช่ในน้ำร้อนอุณหภูมิ 70C เป็นเวลา 6 ชั่วโมง ทำให้ข้าวเปลือกมีความชื้นเริ่มต้นสูงขึ้นประมาณ 1.5 เท่า เมื่อนำไปแช่จึงมีความชื้นสูงกว่าข้าวเปลือกที่ไม่ได้ผ่านการพ่นไอน้ำ จากนั้นผึ่งให้แห้งที่สภาวะ แวดล้อม จนเหลือความชื้นสุดท้าย 14-16% (db) ข้าวเปลือกที่ผ่านการพ่นไอน้ำก่อนแช่มีแนวโน้มร้อยละผลผลิตต้นข้าวสูงกว่าข้าวที่แช่อย่างเดียว โดยที่ร้อยละผลผลิตต้นข้าวจะเพิ่มตามระยะเวลาการแช่ แต่เมื่อการแช่เข้าสู่ชั่วโมงที่ 5-6 พบว่า ข้าวเปลือกที่ผ่านการพ่นไอน้ำเป็นเวลานาน 17 นาที และ 32 นาที จะมีร้อยละผลผลิตต้นข้าวลดลง นอกจากนี้การพ่นไอน้ำก่อนการแช่ จะทำให้ค่าดัชนีความขาวและร้อยละข้าวท้องไข่มีค่าลดลง ข้าวเปลือกที่ผ่านการพ่นไอน้ำนาน 17 นาที และ 32 นาที แล้วนำมาแช่น้ำนาน 3 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมง ตามลำดับ จะมีระดับการเกิดเจลาทิไนเซชันใกล้เคียงกับข้าวที่น้ำแช่น้ำร้อนเพียงอย่างเดียวนาน 4 ชั่วโมง
Descriptหน้า 655-665
Subjectร้อยละผลผลิตต้นข้าว
ดัชนีความขาวของข้าว
ข้าวท้องไข่
เจลาทิไนเซชัน
Previous||9273||Next