KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์
Alternative Author ประมวล ศรีกาหลง
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Titleการพัฒนาข้าวคั่วสมุนไพรในระดับอุตสาหกรรมท้องถิ่น: กรณีศึกษาชุมชน เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
Alternative TitleDevelopment of Herbal Roasted Rice for local?s Industry: Case Study of Mung Kahan Pattana Community, Mae Taeng District, Chiang Mai Province
Imprintปีที่ 35 ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2560
Call# FOOD 8428

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการพัฒนาข้าวคั่วสมุนไพรในระดับอุตสาหกรรมท้องถิ่น กรณีศึกษาชุมชนเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการคั่ว บรรจุภัณฑที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวคั่ว และชนิดสมุนไพรที่เหมาะสมในการคั่วข้าวคั่ว จากผลการทดลองพบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมในการคั่วข้าวคั่ว คือ อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที ข้าวคั่วที่ได้มีการสุกที่สม่ำเสมอ จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่า ผู้บริโภคให้คะแนนการยอมรับต่อข้าวคั่วสมุนไพรขิงมากที่สุด (p<0.05) บรรจุภัณฑ์ถุงสุญญากาศและถุงอลูมิเนียมฟอยล์ สามารถรักษาคุณภาพด้านปริมาณความชื้นของผลิตภัณฑ์ได้ดีโดยคุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิภัณฑ์ชุมชนข้าวคั่ว (มผช.1381/2550) ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดภูมิปัญญาการแปรรูปข้าวให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ เพิ่มมูลค่าของข้าวมากขึ้นในอนาคต
Descriptหน้า 89-97
Subjectข้าวคั่ว
ข้าวคั่วสมุนไพร
อุณหภูมิ
บรรจุภัณฑ์
อุตสาหกรรมท้องถิ่น
Previous||9278||Next