KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
Titleบทสรุปการประชุมระดมสมองเพื่อการพัฒนาและผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารลดเค็ม (โซเดียม) และต้นแบบผลิตภัณฑ์
Imprintมกราคม 2557
Call# FOOD 8434

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractโครงการ "เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสูตรอาหารให้มีความเค็ม (โซเดียม) ลดลงเพื่อคนไทยมีสุขภาพดี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
Descriptหน้า 1-59
Subjectการบริโภคเค็ม
โซเดียม
ผลิตภัณฑ์อาหารลดเค็ม
น้ำปรุงอาหารสำเร็จรูป
Previous||9308||Next