KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วิวรณ์ วงศ์อรุณ
Alternative Author วารสารคหเศรษฐศาสตร์
Titleภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประกอบอาหารจากผักพื้นบ้านของชาวบ้านสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Alternative TitleLocal Wisdom in Using Native Vegetables in Cooking by Villagers of Amphur Sam Roi Yord in Prachuapkhirikhan Province
Imprintปีที่ 59 ฉบับที่ื 1, มกราคม-เมษายน 2559
Call# FOOD 8460

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของชนิดพืชผักพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประกอบอาหาร เน้นการศึกษาร่วมกับชุมชน อาจารย์โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัว ดำเนินการวิจัยโดยใช้วิธีการประชุม การสำรวจ และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกชาวบ้านสามร้อยยอด หมู่ 2 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 22 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือการวิจัย จากนั้นทำการตรวจสอบและวิเคราะห์เนื้อหาภายใต้กรอบแนวคิดของการวิจัย ผลการวิจัยพบความหลากหลายของพืชพื้นบ้านที่ใช้ประกอบอาหาร จำนวน 47 ชนิด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามแหล่งที่พบ คือ 1) กลุ่มพืชผักพื้นบ้านที่พบบริเวณน้ำขัง นาข้าว ลำคลองลำรางบึงบัว 2) กลุ่มที่พบบริเวณคันดินทั่วไป กลุ่มละ 17 ชนิด และ 3) กลุ่มที่พบบริเวณที่ราบดอน ชายเขาและบ้าน จำนวน 13 ชนิด ซึ่งชาวบ้านใช้ประกอบอาหารทั้งคาว และหวาน ส่วนใหญ่นำมารับประทานกับน้ำพริกและประกอบอาหารประเภทแกง ภูมิปัญญาในการประกอบอาหารของชาวบ้านคือการรู้จักเลือกบริโภคพืชผักตามฤดูกาล มีเทคนิคการประกอบอาหารให้รสชาติดดีและปลอดภัย รวมทั้งมีการถนอมอาหารไว้บริโภคในครัวเรือน นอกจากนั้นชาวบ้านยังมีความเชื่อในการบริโภคผักพื้นบ้าน 3 ประการ คือการบริโภคผักพื้นบ้านช่วยบำรุงร่างกาย ช่วยรักษาและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งมีความเชื่อในการบริโภคผักพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรม
Descriptหน้า 52-63
Subjectภูมิปัญญาท้องถิ่น
พืชผักพื้นบ้าน
การประกอบอาหาร
Previous||9386||Next