KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author อุทัย กลิ่นเกษร
Alternative Author ฉลากอาหาร: ข้อกำหนดและการนำไปใช้
Titleฉลากอาหาร: ข้อกำหนดและการนำไปใช้
Imprintพิมพ์ครั้งที่ 1, มิถุนายน 2561
Call# FOOD 8487

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และข้อกำหนดจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับฉลากอาหารของไทย และอธิบายแนวทางการนำข้อกำหนดไปใช้ปฎิบัติ พร้อมมีภาพจำลองและรูปถ่ายจากตัวอย่างจริงประกอบคำอธิบายด้วย อีกทั้งยังได้แทรกความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับเนื้อหาบางหัวข้อ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตาม คำศัพท์หลายคำในหนังสือเล่มนี้ อาจจะแตกต่างจากศัพท์บัญญัติของทางราชบัณฑิตยสถาน ตัวอย่างเช่น โคเลสเตอรอล กลูเตน เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากผู้เขียนใช้ตามคำศัพท์ที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องฉบับนั้นๆ
Descriptหน้า 1-183
Subjectฉลากอาหาร
ข้อกำหนดและการนำไปใช้
ฉลากอาหารไทย
ฉลากโภชนาการ
ผู้บริโภค
Previous||9447||Next