KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author นิพัฒน์ ลิ้มสงวน
Alternative Author กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร
พิศมัย ศรีชาเยช
พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
จุฬาลักษณ์ จารุนุช
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Titleอิทธิพลของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ต่อสมบัติทางกายภาพและคุณภาพทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
Alternative TitleEffect of modified corn grit flour by extrusion process on physical properties and its sensory characteristics in extruded snack
Imprintปีที่ 20 ฉบับที่ 2, พฤษภาคม ? สิงหาคม 2561
Call# FOOD 8494

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractศึกษาอิทธิพลของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชันต่อสมบัติทางกายภาพ (อัตราการพองตัว ความหนาแน่นรวม และลักษณะเนื้อสัมผัส) และคุณภาพทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว โดยศึกษา 3 ปัจจัย ได้แก่ ความชื้นเริ่มต้นของวัตถุดิบ ความเร็วรอบของสกรู และปริมาณแป้งข้าวโพดดัดแปรที่ใช้ทดแทนข้าวโพดบดหยาบในสูตรการผลิต พบว่า ปัจจัยที่ศึกษามีผลต่อสมบัติทางกายภาพ และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ (p<0.05) อาทิ การเพิ่มปริมาณแป้งดัดแปร รวมทั้ง ความชื้นเริ่มต้น และความเร็วรอบของสรูในการดัดแปร จะช่วยพัฒนาคุณลักษณะทางกายภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ในด้านของอัตราการพองตัวที่สูงขึ้น ความแข็งลดลง และความกรอบที่มากขึ้น โดยสภาวะที่เหมาะสมได้แก่ การใช้แป้งข้าวโพดดัดแปรที่มีความชื้นเริ่มต้น 18% ความเร็วรอบของสกรูที่ 400 รอบต่อนาที และปริมาณการใช้ที่ 50% อีกทั้งเมื่อศึกษาถึงผลของการติดฟันในผู้ทดสอบชิม พบว่าการเติมแป้งดัดแปรในปริมาณที่พอเหมาะจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
Descriptหน้า 69-78
Subjectข้าวโพดบดหยาบ
แป้งดัดแปร
กระบวนการเอกซ์ทรูชัน
สมบัติทางกายภาพ
ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
Previous||9455||Next