KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author วิริยา นิตย์ธีรานนท์
Alternative Author จตุพร อรุณกมลศรี
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
Titleฤทธิ์ต้านอนุมลูอิสระของเมล็ดลําไยเถาและการนําไปใช้ในผลิตภัณฑ์แยมลําไยเถา
Alternative TitleAntioxidant activities of longan (Dimocarpus longan var. obtusus Leenh.) seeds and their application in longan jam
Imprintปีที่ 46 ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2561
Call# FOOD 8514

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณสารประกอบฟินอลิก และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเมล็ดลำไยเถาที่สกัดด้วย 95% เอทานอลและน้ำ รวมถึงการเสริมผงเมล็ดลำไยเถาในผลิตภัณฑ์แยมลำไยเถา และทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาปริมาณสารฟินอลิกโดยรวมวิธี Folin-Ciocalteu ในการสกัดเมล็ดลำไยเถา พบว่าสารสกัดจากเอทานอลและน้ำของเมล็ดลำไยเถามีปริมาณสารประกอบฟินอลลิกโดยรวมเท่ากับ 93.12+-58.88 และ 554.16+-42.83 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมน้ำหนักแห้งของเมล็ดลำไยเถาตามลำดับ ผลการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydarzyl (DPPH) และ Ferric reducing ability power (FRAP) พบว่าสารสกัดเมล็ดลำไยเถาด้วยเอทานอลมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต่ำกว่าสารสกัดเมล็ดลำไยเถาด้วยน้ำ (pน้อยกว่าเท่ากับ0.05) จากนั้นศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตแยมลำไยเถาและแยมลำไยเถาเพิ่มเมล็ดลำไยเถาร้อยละ 1,3 และ 5 เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพบว่าแยมลำไยเถาเพิ่มเมล็ดทุกสูตรมีปริมาณโปรตีน ไขมัน และเยื่อใยเพิ่มสูงขึ้น (pน้อยกว่าหรือเท่ากับ0.05) นอกจากนี้ปริมาณสารประกอบฟินอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแยมลำไยเถาเพิ่มเมล็ดลำไยเถาสูงกว่าสูตรควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (pน้อยกว่าเท่ากับ0.05) โดยแยมลำไยเถาที่เพิ่มเมล็ดลำไยเถาร้อยละ 5 มีค่าปริมาณสารประกอบฟินอลิกและสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดผลการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคจำนวน 100 คน โดยวิธีทดสอบ 9-point hedonic scale พบว่าผู้บริโภคร้อยละ 90 ยอมรับผลิตภัณฑ์แยมลำไยเถาเพิ่มเมล็ดร้อยละ 1 ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงถึงความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากเมล็ดลำไยเถาเพื่อเสริมคุณค่าทางโภชนาการในอาหาร หรือใช้เป็นอาหารเสริมต่อไป
Descriptหน้า 219 - 227
Subjectเมล็ดลำไยเถา
แยมลำไยเถา
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
สารประกอบฟินอลิก
Previous||9475||Next