KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author อรนุช สีหามาลา
Alternative Author ศุภชัย ภูลายดอก
พรประภา ชุนถนอม
หนูเดือน สาระบุตร
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Titleคุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้ในจังหวัดกาฬสินธุ์
Alternative TitleNutritional value of Edible insects in Kalasin Province
Imprintปีที่ 36 ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
Call# FOOD 8517

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของแมลงที่บริโภคได้ในจังหวัดกาฬสินธุ์ คือ แมลงสะดิ้ง จิ้งหรีด แมลงกินูน แมลงตับเต่า แมลงกระชอน แม่เป้ง แมลงดานา มดแดง แมลงแคง และดักแด้ไหม พบว่าแมลงสะดิ้งมีปริมาณโปรตีนสูงที่สุดคือมีค่าเท่ากับร้อยละ 59.7 โดยน้ำหนักแห้ง ส่วนดักแด้ไหมมีปริมาณโปรตีนต่ำที่สุดคือมีค่าเท่ากับร้อยละ 38.9 โดยน้ำหนักแห้ง (Pน้อยกว่า0.05) สำหรับปริมาณไขมันของแมลงพบว่ามีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 6.4-29.6 โดยน้ำหนักแห้งแมลงทุกชนิดพบว่ามีกรดไขมันที่จำเป็น (linoleic acid และ alpha-linolenic acid) โดยกรดไขมัน linoleic acid และ alpha-linolenic acid มีค่าอยู่ระหว่าง 88.63-1970.29 และ 42.01-1537.99 มิลลิกรัม/100 กรัม ของตัวอย่างตามลำดับพบว่าแมลงตับเต่ามีปริมาณกรดไขมัน Linoleic acid สูงที่สุดคือมีค่าเท่ากับ 1970.29 มิลลิกรัม/100 กรัมของตัวอย่างส่วนจิ้งหรีดมีปริมาณกรดไขมัน alpha-linolenic acid สูงที่สุดคือมีค่าเท่ากับ 1537.99 มิลลิกรัม/100 กรัมของตัวอย่าง (Pน้อยกว่า0.05) จากผลการศึกษาแสดงว่าแมลงเป็นแหล่งที่ดีของโปรตีนและกรดไขมันที่จำเป็น
Descriptหน้า 98-105
Subjectแมลงกินได้
แมลงสะดิ้ง
กรดไขมันที่จำเป็น
กรดไขมันลิโนเลอิค
คุณค่าทางโภชนาการ
Previous||9478||Next