KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สิรินันท์ ชมภูแสง
Alternative Author วารสารอาหาร
TitleNukazuke ผักดองรำข้าวแบบญี่ปุ่นที่เกิดจากความรับผิดชอบและความเอาใจใส่
Alternative TitleNukazuke, a long-term commitment's Japanese pickles
Imprintปีที่ 48 ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน 2561
Call# FOOD 8533

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

AbstractNakazuke ได้ถือกำเนิดขึ้นมาในยุคเอโดะ ช่วงปี ค.ศ. 1603-1868 พร้อม ๆ กับเทคโนโลยีการสีข้าว และมีการนำรำข้าวที่เป็นของเหลือจากโรงสีมาใช้เป็นวัสดุตัวกลางหรือ bed ในการดองผัก Nukazuke เป็นผักดองที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่า ?Grandma?s recipe? มีตัวกลางสำคัญคือ nakadoko ที่มีกล้าเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียและยีสต์อยู่ในรำข้าว จุลินทรีย์เหล่านี้นอกจากจะมีบทบาทสำคัญในการหมักผักดองแล้วยังช่วยควบคุมไม่ให้มีเชื้อปนเปื้อน ทำให้ nukadoko มีอายุยาวนาน เป็นมรดกที่คุณยายส่งต่อให้กับลูกหลานในครอบครัว การดูแลรักษา nukadoko จึงเป็นกิจวัตรประจำวันที่ละเลยไม่ได้ ต้องอาศัยความเอาใจใส่ ความมีวินัย และความอดทนอย่างสูงของผู้ทำ การรับประทาน nukazuke นอกจากจะให้ประโยชน์ต่อสุขภาพแล้ว ยังตอบสนองต่อความสุขทางใจของผู้ทำอีกด้วย
Descriptหน้า 82-86
Subjectผักดองรำข้าว
รำข้าว
แลคติกแอซิดแบคทีเรีย
การหมักแบบแห้ง
Previous||9499||Next