KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ธีรวรรณ สุวรรณ์
Alternative Author วรเมษฐ พงศ์พัฒนพาณิชย์
ปิยะรัชช์ กุลเมธี
อภิญญา เอี่ยมสุวรรณ
ปรัชสิญา นราฐปนนท์
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์คาราจีแนนเยลลี่รางจืด
Alternative TitleDevelopment of Babbler's Bill Leaf Carragenan Jellie's
Imprintปีที่ 28 ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน 2561
Call# FOOD 8538

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์คาราจีแนนเยลลี่รางจืด โดยศึกษาผลของปริมาณคาราจีแนนและปริมาณน้ำตาลต่อคุณภาพเยลลี่รางจืดที่คาราจีแนนร้อยละ 1,2 และ 3 และน้ำตาลร้อยละ 9,12 และ 15 ตามลำดับและได้ทำการศึกษาผลของประเภทใบรางจืดแบบสดและแบบแห้ง และศึกษาอัตราส่วนของน้ำใบรางจืด โดยศึกษาอัตราส่วนน้ำต่อไปรางจืดคือ 95 : 5,90 : 10 และ 85 : 15 พบว่าสูตรที่เหมาะสมในการผลิตคาราจีแนนเยลลี่รางจืดคือ น้ำรางจืดร้อยละ82.97 (เตรียมด้วยอัตราส่วนน้ำ 95: ใบรางจืด 5 โดยใช้ใบรางจืดสด) น้ำตาลทรายร้อยละ 14.85 กรดซิตริกร้อยละ 0.025 และคาราจีแนนร้อยละ 1.98 ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดังนี้ ความชื้นร้อยละ 85.19 ค่าปริมาณน้ำอิสระ 0.989 คุณภาพทางกายภาพด้านเนื้อสัมผัสพบว่าค่าความแข็ง 70.06 กรัม ค่าการเกาะรวมตัว 0.51 ค่าความเหนียว 20.04 กรัม และค่าความยืดหยุ่น 0.30 ค่าสีมีค่าL*26.49 ค่า a*-2.57 และค่า b*8.12 และไม่ตรวจพบการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
Descriptหน้า 403-411
Subjectเยลลี่
รางจืด
คาราจีแนน
สมุนไพร
Previous||9524||Next