KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author เมธิณี รักสลาม
Alternative Author จิรัฏฐ์ ศิริเมืองมูล
วีรพล ศรีโสภา
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Titleการพัฒนาโยเกิร์ตพร้อมดื่มจากนมถั่วเหลืองเสริมควินัวและไซเลียมฮัสค์
Alternative TitleDevelopment of Soy Yogurt Drink Fortified with Quinoa and Psyllium Husk
Imprintปีที่ 28 ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน 2561
Call# FOOD 8539

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบหลักจากพืชถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภคที่ให้ความสนใจในสุขภาพและผู้บริโภคที่ประสบปัญหาการแพ้น้ำตาลแล็คโตส งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาโยเกิร์ตพร้อมดื่มจากนมถั่วเหลืองเสริมด้วยไซเลียมฮัสค์และควินัว และศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกพัฒนาแล้ว การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของถั่วเหลืองและน้ำในการผลิตนมถั่วเหลืองประกอบด้วยสัดส่วนโดยน้ำหนักที่ต่างกัน คือ 1:3,1:4 และ 1:5 ตามลำดับหัวเชื้อโยเกิร์ตถูกเติมลงในนมถั่วเหลืองและบ่มที่อุณหภูมิ 43 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง หลังจากผ่านการบ่มแล้วโยเกิร์ตถั่วเหลืองแต่ละสูตรจะถูกผสมด้วยน้ำในอัตราส่วน 1:1 โดยน้ำหนักเพื่อทำเป็นโยเกิร์ตพร้อมดื่ม ผลจากการทดสอบทางปราทสัมผัส พบว่าสูตรที่มีอัตราส่วน 1:4 เป็นสูตรที่ได้รับคะแนนความชอบมากที่สุด การศึกษาปริมาณของน้ำเชื่อมที่ใช้เติมลงในโยเกิร์ตพร้อมดื่มประกอบด้วยน้ำเชื่อมที่ความเข้มข้นแตกต่างกันประกอบด้วย 0%,4%,8%,12% และ 16% โดยความเข้มข้นที่ได้รับคะแนนความชอบมากที่สุดคือสูตรที่เติมน้ำเชื่อม 8% ไซเลียมฮัสค์และควินัวในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน 3 อัตราส่วนโดยน้ำหนัก ประกอบด้วย อัตราส่วน 1:3,1:5 และ 1:7 ถูกเติมลงไปในโยเกิร์ตพร้อมดื่ม โดยสัดส่วนที่ได้รับคะแนนความชอบมากที่สุดคือ สัดส่วนที่ใช้ไซเลียมฮัสค์และควินัวในอัตราส่วน 1:5 ผลิตภัณฑ์สุดท้ายได้ผ่านการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี ทางจุลชีววิทยา และการยอมรับของผู้บริโภค โยเกิร์ตพร้อมดื่มจากนมถั่วเหลืองเสริมด้วยไซเลียมฮัสค์และควินัวมีปริมาณโปรตีน 5.88+-0.07% และมีปริมาณกากใย 5.6+-0.13% ขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากไซเลียมฮัสค์และควินัวมีปริมาณโปรตีน 1.41+-0.09% และมีปริมาณกากใย 0.59+-0.16% มีผู้บริโภคจำนวน 83% ยอมรับโยเกิร์ตพร้อมดื่มเสริมไซเลียมฮัสค์และควินัว และ 65% ตัดสินใจซื้อหากมีผลิตภัณฑ์นี้จำหน่ายในท้องตลาด
Subjectโยเกิร์ตพร้อมดื่ม
ไซเลียมฮัสต์
ควินัว
การทดสอบทางประสาทสัมผัส
นมถั่วเหลือง
Previous||9529||Next