KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา
Alternative Author ธนาวรรณ สุขเกษม
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
Titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวเหนียวดำ (Oryza sativa L.) สายพันธุ์ลืมผัว
Alternative TitleProduct Development of Snack from Black Glutinous Rice (Oryza sativa L.) cv. Leum Phua
Imprintปีที่ 46 เล่มที่ 3
Call# FOOD 8547

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวเหนียวดำสายพันธุ์ลืมผัว โดยพบว่าสัดส่วนที่เหมาะสมของข้าวเหนียวขาวต่อข้าวเหนียวดำสายพันธุ์ลืมผัวในการผลิตขนมขบเคี้ยวคือ 80:20 เนื่องจากผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบด้านสี ความกรอบ ความแข็ง ความเหนียว และความชอบโดยรวมมากที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (pน้อยกว่าหรือเท่ากับ0.05) และจากการศึกษาชนิดและความเข้มข้นของผงปรุงแต่งกลิ่นรสในขนมขบเคี้ยว พบว่าผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบโดยรวมของขนมคบเคี้ยวจากข้าวเหนียวดำสายพันธุ์ลืมผัวที่ปรุงแต่งกลิ่นรสชีส ร้อยละ 8 มากที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (pน้อยกว่าหรือเท่ากับ0.05) หลังจากนั้นจึงนำขนมขบเคี้ยวที่มีสัดส่วนของข้าวเหนียวขาวต่อข้าวเหนียวดำสายพันธุ์ลืมผัว 80:20 ปรุงแต่งกลิ่นรสชีสความเข้มข้นร้อยละ 8 มาทำการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีพบว่า มีปริมาณความชื้น ไขมัน โปรตีน เส้นใยหยาบ เถ้า และคาร์โบไฮเดรต เท่ากับ 3.22 2.02 6.56 0.21 2.85 และ 85.14 ตามลำดับ มีค่าการพองตัวเท่ากับ 1.77 มีค่า aw เท่ากับ 0.35 ทำการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในถุงอลูมิเนียมฟอยด์ ที่อุณหภูมิห้อง แล้ววิเคราะห์คุณภาพทางด้านสีและเนื้อสัมผัสทุกๆ 2 สัปดาห์ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าอายุการเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้นไม่มีอิทธิพลต่อค่าสี (L*a*และ b*) และไม่มีอิทธิพลต่อค่าความแข็ง และความกรอบของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05)
Descriptหน้า 427-433
Subjectการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขนมขบเคี้ยว
ข้าวเหนียวดำสายพันธุ์ลืมผัว
Previous||9537||Next