KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ธนาวัฒน์ จูมแพง
Alternative Author วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Titleวิธีการวิเคราะห์สารประกอบพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนชนิดเบาในอาหารปิ้งย่างไทยชนิดต่างๆ
Alternative TitleAnalysis Methods of Light Polycyclic Aromatic Hydrocarbon in Thai Grilled Food Varieties
Imprintปีที่ 37 ฉบับที่ 4, กรกฎาคม-สิงหาคม 2561
Call# FOOD 8551

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเตรียมสารตัวอย่างที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ปริมาณของสารประกอบพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (พีเอเอช) ชนิดเบาพร้อมกันในตัวอย่างอาหารปิ้งย่างไทยชนิดต่างๆ ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโท กราฟีสารพีเอเอชทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ แนฟธาลีน แอซีแนฟธีน ฟลูออรีน และแอนธราซีน ถูกนำมาสกัดด้วยวิธีที่แตกต่างกันสามวิธีได้แก่ วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายแบบอัลทราโซนิกส์ วิธีการสกัดแบบ การกลั่นไหลกลับ และวิธีการสกัดแบบแคชเชอร์ ผลการทดลองพบว่าสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ ได้แก่ การสกัดด้วยคลื่นอัลทราโซนิกส์ใช้เฮกเซน ปริมาตร 4 มิลลิลิตร เป็นตัวทำละลาย อุณหภูมิที่ใช้ในการสกัด 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที วิธีดังกล่าวให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของกราฟมาตรฐานมากกว่า 0.99 ค่าขีดต่ำสุดของการวัดเชิงปริมาณอยู่ในช่วง 0.06-0.28 ไมโครกรัมต่อลิตร ค่าร้อยละการกลับคืนและ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์อยู่ในช่วง 80.01-89.11 และ 7.35-12.01 ตามลำดับ นอกจากนี้เมื่อนำวิธีดังกล่าว ไปใช้ในการวิเคราะห์สารพีเอเอชชนิดเบาในตัวอย่างอาหารปิ้งย่างไทย พบว่าในปลาดุกย่างมีปริมาณของแนฟธาลีน แอซีแนฟธีน และค่าผลรวมของสารพีเอเอชชนิดเบาสูงที่สุด วิธีที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นวิธีที่สะดวก ค่าใช้จ่ายไม่สูง ใช้เวลาในการวิเคราะห์น้อย และให้ความถูกต้องแม่นยำอยู่ในเกณฑ์ดี
Descriptหน้า 552-561
Subjectสารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายแบบอัลทราโซนิกส์
อาหารปิ้งย่างแก๊สโครมาโทกราฟี
Previous||9541||Next