KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ
Alternative Author วิมลิน ริมปิกุล
วารสารโภชนากร
Titleทิศทางการพัฒนารูปแบบฉลากโภชนาการแบบจีดีเอที่เหมาะสมต่อผู้บริโภค
Imprintปีที่ 52 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2017
Call# FOOD 8556

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractปัญหาภาวะโภชนาการเกิน เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เห็นความสำคัญจึงได้จัดทำฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (Guideline Daily Amounts, GDAs) เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริโภคในการเลือกบริโภคอย่างเหมาะสมโดยออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีผลใช้บังคับครั้งแรกเมื่อปี 2554 ให้แสดงไว้ด้านหน้าฉลากของขนมขบเคี้ยว และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนในปี 2559 ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 374 พ.ศ. 2559 ขยายกลุ่มอาหารเพิ่มเติมเป็น 5 กลุ่ม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติในการใช้ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอที่เหมาะสมกับบริบทการนำไปใช้จริง โดยเป็นการสำรวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2560 จำนวน 560 คน พบว่า ร้อยละ 49.9 มีพฤติกรรมการใช้ฉลากโภชนาการทั้งรูปแบบตารางโภชนากรและรูปแบบจีดีเอบ่อยครั้ง อีกทั้งมีความสนใจอ่านข้อมูลโภชนาการบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารบางประเภทที่ไม่ได้ถูกบังคับให้แสดงฉลากโภชนาการ เช่น เครื่องดื่ม ชาปรุงสำเร็จชนิดเหลว ส่วนความรู้ความเข้าใจในการใช้ข้อมูลโภชนาการ พบว่ามีการใช้ข้อมูลจากฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ แบบ ?ต่อบรรจุภัณฑ์? ถูกต้องมากกว่า แบบ ?ต่อหน่วยบริโภค? อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Pน้อยกว่า0.05) สำหรับฉลากโภชนาการแบบจีดีเอที่เหมาะสมนั้น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 64.7) ยังเห็นความจำเป็นของฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ แม้ว่าจะมีฉลากโภชนาการรูปแบบตารางแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าร้อยละ 50 เลือกฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ แบบ ?ต่อบรรจุภัณฑ์? เป็นรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับอาหารที่บรรจุในภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ และช่วยให้ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการบริโภคมากขึ้น
Descriptหน้า 24-33
Subjectฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ
ต่อบรรจุภัณฑ์
ต่อหน่วยบริโภค
Previous||9546||Next