KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ศุภชัย นาทะพันธ์
Alternative Author ฌมน องค์สุวรรณ
สุภรัตน์ เมฆวรุณ
กรณ์วีร์ จินตวงศ์วานิช
วิศวสารลาดกระบัง
Titleการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพในการผลิตน้ำเฉาก๋วย
Alternative TitleQuality Assurance System Enhancement in The Manufacturing of Grass Jelly Water
Imprintปีที่ 34 ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2017
Call# FOOD 8562

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractน้ำเฉาก๊วยเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ผู้ผลิตต้องคำนึงถึงคุณภาพ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลให้กับระบบการประกันคุณภาพในการผลิตนน้ำเฉาก๊วยแบบขวดไม่ให้เสียก่อนวันหมดอายุและมีน้ำหนักบรรจุตรงตามที่ระบุบนฉลาก แนวทางในการประกันคุณภาพที่กำหนดประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้ 1)การวางแผนคุณภาพโดยการระบุมิติคุณภาพและประยุกต์เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับกระบวนการ 2)การควบคุมคุณภาพในการผลิตโดยอาศัยแผนผังก้างปลาพิจารณาจุดควบคุมในกระบวนการผลิตน้ำเฉาก๊วยเทียบกับค่าเป้าหมาย และ 3)การตรวจประเมินคุณภาพ ผลการตรวจพบว่า มี 16 ข้อกำหนดทางเทคนิคที่ต้องควบคุม แต่มี 4 จุดควบคุมที่ต้องเพิ่มมาตรการคือ กระบวนการเตรียมวัตถุดิบต้องควบคุมการคัดแยกวัตถุดิบแบบแห้งแบบเปียก,กระบวนการบรรจุต้องปรับปรุงหัวบรรจุน้ำเฉาก๊วยและกำหนดวิธีการบำรุงรักษาสำหรับเครื่องปิดผนึกฟอยล์เพื่อควบคุมปริมาณในการบรรจุและการรั่วซึม และกระบวนการหีบห่อและจัดเก็บต้องกำหนดวิธีการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันขวดบุบ เพื่อดำเนินการแก้ไขกระบวนการข้างต้น น้ำเฉาก๊วยแบบขวดจึงมีคุณภาพสอดคล้องตามข้อกำหนดได้มากขึ้น
Descriptหน้า 30-36
Subjectน้ำเฉาก๊วย
การประกันคุณภาพ
มิติคุณภาพ
การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ
Previous||9552||Next