KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ภารดี อาษา
Alternative Author สายฝน ดอบุตร
วิชญ์ชวัล สิงโต
กฤษฎา ไชยสุข
วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
Titleการสำรวจคุณภาพและความปลอดภัยทางด้านจุลินทรีย์ของข้าวหลามที่จำหน่ายในตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรี
Imprintปีที่ 9 ฉบับที่ 2, กุมพาพันธ์-พฤษภาคม 2561
Call# FOOD 8563

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการวิจัยครั้งนี้เป็นการสำรวจการปนเปื้อนของจุลินทรีย์รวมและโคลิฟอร์มแบคทีเรียในข้าวหลามที่วางจำหน่ายบริเวณตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรีและศึกษาความปลอดภัยทางด้านจุลินทรีย์โดยวิเคราะห์จุลินทรีย์รวมและเชื้อราในข้าวหลามที่มีการเก็บไว้ทั้งอุณหภูมิห้องและที่อุณหภูมิเย็นเพื่อหาจำนวนวันสูงสุดที่สามารถรับประทานข้าวหลามได้โดยปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์ผลการศึกษา พบว่า ข้าวหลามที่วางจำหน่ายมีจุลินทรีย์รวมและโคลิฟอร์มแบคทีเรียผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านจุลชีวิทยาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 10 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 100 สำหรับการศึกษาความปลอดภัยทางด้านจุลินทรีย์ พบว่า ข้าวหลามที่เก็บที่อุณหภูมิห้อง พบเชื้อราเกินค่ามาตรฐานใน วันที่ 4 และพบเจื้อจุลินทรีย์รวมเกินค่ามาตรฐานในวันที่ 6 ส่วนการเก็บข้าวหลามในตู้เย็น พบเชื้อรา เกินค่ามาตรฐานในวันที่ 6 ส่วนเชื้อจุลินทรีย์รวมยังไม่เกินค่ามาตรฐานเมื่อเก็บไว้นาน 7 วัน โดยสรุปอาจกล่าว ได้ว่าข้าวหลามที่เก็บ ณ อุณหภูมิตู้เย็น สามารถเก็บได้นานถึง 5 วัน แต่ลักษณะทางกายภาพของข้าวหลามมีลักษณะแห้งและแข็ง ซึ่งอาจไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และการเก็บข้าวหลามที่อุณหภูมิห้องปกติ ไม่ควรเก็บข้าวหลามเกิน 2 วัน ถึงแม้ว่าจุลินทรีย์รวมและเชื้อราจะไม่เกินมาตรฐานแต่ลักษณะทางกายภาพก็เริ่มแสดงให้เห็นถึงการปนเปื้อนเชื้อราที่ขึ้นบนผิวหน้าข้าวหลาม
Descriptหน้า 18-23
Subjectข้าวหลาม
ความปลอดภัยทางด้านจุลินทรีย์
ตลาดหนองมน
Previous||9553||Next