KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author จุฑามาศ เชาว์พิพัฒนะ
Alternative Author กนกวรรณ วีระรัตนนุสรณ์
วารสารคหเศรษศาสตร์
Titleขนมเปี๊ยะเมืองตรังกับมิติทางประวัติศาสตร์โภชนาการ และเศรษฐกิจ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
Alternative TitleTau Sar Piah is the one of Trang's Gastronome Extravaganza, Based on Food Tourism
Imprintปีที่ 61 ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Call# FOOD 8566

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อรวบรวมข้อมูล ประวัติ ความเป็นมาและกรรมวิธีการผลิตขนมเปี๊ยะ 2) เพื่อนำเสนอความสัมพันธ์ของขนมเปี๊ยะในมิติต่างๆ 3) เพื่อนำเสนอความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food Tourism) ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research; PAR) มุ่งเน้นการศึกษาร่วมกับชุมชน ร้านขนมเปี๊ยะดั้งเดิมที่มีวัฒนธรรมสืบทอด โดยการประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มย่อย การสำรวจ และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (key informant interviews) จำนวน 10 คน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ.2559 ผลการวิจัยได้ข้อมูลดังนี้ ขนมเปี๊ยะเป็นหนึ่งในขนมที่แสดงถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาวจีน ซึ่งสืบทอดกรรมวิธีการผลิตมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น เป็นลักษณะการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่เกิดจากการเรียนรู้มากกว่าการถ่ายทอดในแบบเอกสาร หรือตำราโดยทำการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตขนมเปี๊ยะในจังหวัดตรัง สามารถจัดประเภทขนมเปี๊ยะในจังหวัดตรังได้ 4 ประเภท ทั้งนี้ ได้นำเสนอความสัมพันธ์ของขนมเปี๊ยะในมิติด้านประวัติศาสตร์ มิติโภชนาการ และมิติเศรษฐกิจ รวมถึงการนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารซึ่งเป็นการนำอาหารและการท่องเที่ยวมาผนวกรวมกันโดยจากการสนทนากลุ่ม พบว่า ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นว่าขนมเปี๊ยะเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ของจังหวัดตรัง สามารถนำมาถ่ายทอดเรื่องราวเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน โดยเฉพาะในรูปแบบของกิจกรรมเพื่อการสื่อสารเรียนรู้ด้านอาหาร วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางอาหารที่โดดเด่นเฉพาะแต่ละท้องถิ่นของประเทศไทย เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าทางการท่องเที่ยว และส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวไทย ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (Sustainable Competitiveness)
Descriptหน้า 27-42
Subjectขนมเปี๊ยะ
วัฒนธรรมอาหาร
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
Previous||9556||Next