KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สุวีณา จันทพิรักษ์
Alternative Author กนกวรรณ ยอดอินทร์
อรไท สวัสดิชัยกุล
สิรินันท์ ชมพูแสง
วารสารอาหาร
TitleFood Producers
Alternative TitleFood Producers
Imprintปีที่ 48 ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม 2561
Call# FOOD 8568

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเป็นงานหลัก ทั้งวิจัยและพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุนภาครัฐและภาคเอกชน โดยการบริการวิจัยให้กับภาคเอกชนนั้นมีจำนวนผลการดำเนินงานเฉลี่ยมากกว่า 50 เรื่องต่อปี ในบทความต่อไปนี้ทีมงานได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการหรือเรียกว่าลูกค้าของสถาบันฯ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจำนวน 10 ราย เป็นตัวแทนช่วยสะท้อนการให้บริการวิจัยของเราเพื่ออุตสาหกรรมอาหารของไทย โดยมีเนื้อหาสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสำเร็จของชิ้นงานที่ได้รับบริการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ทั้งให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์แก่สถาบันฯ ในการพัฒนาการให้บริการวิจัย และเป็นแนวคิดแก่ผู้ประกอบการท่านอื่นในการพัฒนาสิค้าอาหารได้ต่อไป
Descriptหน้า 28-47
Subjectไตปลาปากอ้า by ชะลอมนคร
บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด
บริษัท เดฟเวอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทยสมบูรณ์ ฟู้ดส์ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
บริษัท เพลนตี้บัคซ์ จำกัด
บริษัท โฟร์ มายด์ส จำกัด
บริษัท รสนาง จำกัด
บริษัท อีเลฟเว่น ซิกซ์ทีน จำกัด
บริษัท เอิร์ธบอร์น จำกัด
หจก. บีบี วินเนอร์ 99
Previous||9571||Next