KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ศันสนีย์ อุดมระติ
Alternative Author ปิยาภัทร ไตรสนธิ
วารสารอาหาร
TitleResearch to be Rewarded
Alternative TitleResearch to be Rewarded
Imprintปีที่ 48 ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม 2561
Call# FOOD 8569

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีบุคลากรวิจัยร่วม 50 คน ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์งานวิจัยหลายสาขาในด้านเทคโนโลยีการอาหาร งานวิจัยที่สร้างสรรค์ขึ้นบางส่วนได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ นำไปถ่ายทอดเทคโนโลยี ใช้ประกอบการเรียนการสอนในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง มีผู้ประกอบการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ภาครัฐนำไปใช้เชิงนโยบาย และเชิงสาธารณะ ผลตอบแทนกลับสู่นักวิจัยรูปแบบที่สร้างความภาคภูมิใจให้นักวิจัยและเป็นขวัญกำลังใจตอบแทนความทุ่มเทในการสร้างงานวิจัยเพื่อผู้อื่นอย่างหนึ่งคือ การได้รับรางวัลที่มอบให้โดยคณะบุคคลหรือองค์กรระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีนักวิจัยของสถาบันฯ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย 4 ราย
Descriptหน้า 48-55
Subject

ฟองโฟมผลไม้กึ่งสำเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูและน้ำส้มสายชูพร้อมดื่มจากการหมักข้าวไรซ์เบอร์รี่
การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากไวน์ข้าวด้วยวิธี Submerged Culture
Previous||9572||Next