KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ณัฐวุฒิ นันทปรีชา
Alternative Author หทัยชนก กันตรง
ประมวล ทรายทอง
ประจงเวท สาตมาลี
วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล
วารสารอาหาร
TitleDevelopment to Future Food
Alternative TitleDevelopment to Future Food
Imprintปีที่ 48 ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม 2561
Call# FOOD 8571

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีผลิตภัณฑ์ที่นับเป็นตำนานประจำองค์กร นั่นคือโปรตีนเกษตร สถาบันฯเริ่มวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแก้ปัญหาทุพโภชนาการในเด็กตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น เกษตรโปรตีน ซึ่งต่อมาเรียกว่า โปรตีนเกษตร โดยใช้กระบวนการเอกซ์ทรูชัน จากวันนั้นถึงวันนี้เรายังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้เทคโนโลยีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และในอนาคตสถาบันฯ ยังมีแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ผ่านกระบวนการเอกซ์ทรูชันอีกมากมาย ทีมงานจึงนำเสนอวิวัฒนาการของผลิตภัณฑ์ประจำสถาบันฯ และเชื่อมโยงสู่อาหารอนาคตในแบบของ lnfographic
Descriptหน้า 66-67
Subjectโปรตีนเกษตร
กำเนิดโปรตีนเกษตร
Previous||9574||Next