KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Alternative Author ประมวล ทรายทอง
ดร.ศันสนีย์ อุดมระติ
ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล
ดร.วนิดา ปานอุทัย
พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
ทิพา วรเนตรสุดาทิพย์
TitleFood Journal 50 (4) / 2563 (PDF)
Call# PUB 0892 (PDF)

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status

Abstractเนื้อหาประจำฉบับประกอบด้วยเรื่อง 1.อาหารกับการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 2.คุณประโยชน์ของข้าวสี 3.เปปไทด์ - โมเลกุลเล็ก ๆ จากโปรตีนที่เป็นมากกว่าอาหาร และการทำนายคุณสมบัติเปปไทด์ โดยเครื่องมือทางโปรตีนชีวสารสนเทศศาสตร์ 4.ผำ: พืชน้ำขนาดเล็กและแหล่งโปรตีนทางเลือกเพื่อสุขภาพ 5.บัวหิมะ และประโยชน์เชิงสุขภาพ 6.บัวบก: ผักพื้นบ้านประโยชน์ไม่พื้น ๆ
Subjectโคโรนา
โควิด
ไวรัส
อาหาร
ความปลอดภัย
การระบาด
เปปไทด์
โปรตีน
ผำ
สุขภาพ
บัวหิมะ
บัวบก
ผักพื้นบ้าน
คุณประโยชน์
ข้าว
Previous||9591||Next