KOHA: OPAC Catalogue Search
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author มัณฑนา ร่วมรักษ์
Titleการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแบบผสมผสานกับการพัฒนาชนบทลพบุรี/มัณฑนา ร่วมรักษ์ ... [และคนอื่นๆ]
Alternative TitleStudy and technology tranfer on processing and development of food products appropriate to the rural development at Lopburi province
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538
Call# IFRPD T960055

CALL # Volume Number Month Year Barcode Status
Available

Abstractรายงานผลการวิจัยนี้เป็นการสาธิต ฝึกอบรมการแปรรูปและถนอมอาหาร และประเมินผล โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ แม่บ้าน เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่เป้าหมาย คือ หมู่บ้านโคกเจริญ หมู่บ้านยางราก หมู่บ้านยางรากน้อย หมู่บ้านสระเพลง และหมู่บ้านเขาราบ จ.ลพบุรี ขั้นทดลองทำอาหารเริ่มจากศึกษาข้อมูลรายละเอียดของพื้นที่เป้าหมาย เกี่ยวกับพืชผักชนิดใดที่มีในหมู่บ้าน จากนั้นหาซื้อวัตถุดิบดังกล่าวมาทำการทดลองแปรรูปและเก็บถนอมเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ทำเอกสารตำรับอาหารเป็นสื่อใช้ในการฝึกอบรม ตลอดจนจัดทำโปสเตอร์เพื่อสะดวกในการอบรม ชนิดของอาหารที่นำไปอบรมมีทั้งหมด 35 ชนิด ได้แก่ น้ำนมถั่วเหลือง ข้าวเกรียบชนิดต่างๆ มะพร้าวแก้ว ขนมมันสำปะหลัง มะม่วงอบแห้งสามรส มะม่วงดอง มะม่วงดองปรุงรส มะม่วงเส้นกวน มะม่วงปรุงรส น้ำพริกเผาฟักทอง น้ำพริกนรก น้ำพริกตาแดง ซอสกล้วย กล้วยกรอบแก้ว กล้วยตาก มะขามแก้วรสกล้วย หน่อไม้แห้ง ตั้งฉ่ายมะละกอ ตั้งฉ่าย หน่อไม้ดอง แหนม ไส้กรอกเปรี้ยว ซี่โครงหมูสับ แกงเขียวหวาน ยำวุ้นเส้น ห่อหมกปลา ปาท่องโก๋ ทับทิมกรอบ ถั่วลิสงเคลือบกะทิ กระยาสารท มันรังนก ข้าวต้มผัด ขนมกล้วย สลัดน้ำข้น น้ำสลัดมังสะวิรัติ -- โครงการนี้แม้ว่าผู้ตอบคำถามทุกคนจะตอบว่ามีประโยชน์มาก แต่จำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีน้อยมาก สาเหตุเนื่องจากไม่ว่าง ไม่ทราบข่าว ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการกระจายข่าวไม่ดีพอเกิดความคลาดเคลื่อนในการนัดหมาย และที่สำคัญชาวบ้านไม่เห็นความสำคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าฝึกอบรม ส่วนการนำความรู้ที่ได้รับไปทดลองทำขายนั้นมีไม่ถึงร้อยละ 15 ทั้งนี้เป็นเพราะไม่มีวัตถุดิบ และขาดเงินทุนที่จะซื้อหามาทำ ชาวบ้านส่วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้น ขาดผู้นำกลุ่มที่ขยันขันแข็ง ทำให้การรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมเป็นไปได้ไม่ดี
Descript38 หน้า
Noteรายงานผลการวิจัยประจำปี 2538 โครงการวิจัยรหัส KIP 22.2 (5).37
Subjectนมถั่วเหลือง
ข้าวเกรียบ
น้ำสลัด
มะม่วง--การแปรรูป
ตำรับอาหาร
กล้วยกรอบแก้ว
ตั้งฉ่าย
ลพบุรี
Previous||978||Next