KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 8 เรื่อง จากคำค้น กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T050444
การจัดจำแนกสิทธิบัตรระหว่างประเทศและตัวอย่างการจัดจำแนกเทคโนโลยีด้านอาหาร/กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, ปราโมทย ธรรมรัตน์
กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร
2548
FOOD 7113
งา ธัญพืชเเพื่อสุขภาพ
กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2555
PAT 0040
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีส่วผสมของเปลือกเงาะ
กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร
เลขที่อนุสิทธิบัตร 8339
Full Text
PUB 0610
งา ธัญพืชเพื่อสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2555
Full Text
FOOD 8494
อิทธิพลของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ต่อสมบัติทางกายภาพและคุณภาพทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร,พิศมัย ศรีชาเยช,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พฤษภาคม ? สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8504
สมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วายุห์ สนเทศ,พิศมัย ศรีชาเยช,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
Full Text
PUB 0879 (PDF)
Food Journal 49 (3) / 2562 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ชนากานต์ รัตนกิตติวงศ์,กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร,ประมวล ทรายทอง,จีรวุฒิ เพิ่มพูล,กรุณา วงษ์กระจ่าง
Full Text
PUB 0880 (eBook)
Food Journal 49 (3) / 2562 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ชนากานต์ รัตนกิตติวงศ์,กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร,ประมวล ทรายทอง,จีรวุฒิ เพิ่มพูล,กรุณา วงษ์กระจ่าง
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>