KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T060326
คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของมะละกอสุก ฝรั่ง และแคนตาลูปพร้อมบริโภค/จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร
จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร
2549
   หน้า : [ 1 ]   Next >>