KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 11 เรื่อง จากคำค้น พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7182
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวโพดเปียกพร้อมบริโภคบรรจุในรีทอร์ทเพาช์
งามจิตร โล่วิทูร,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,วราภารณ์ สกลไชย,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
PUB 0166
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้าวโพดเปียกพร้อมบริโภคบรรจุในรีทอร์ทเพาช์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,งามจิตร โล่วิทู,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,วราภรณ์ สกลไชย,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0534
ข้าวโพดเปียกพร้อมบริโภคบรรจุในรีทอร์ทเพาช์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,งามจิตร โล่วิทูร,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,วราภรณ์ สกลไชย,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
FOOD 8226
แนวทางระบบการกำกับดูแลอาหารแนวใหม่
พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
FOOD 8255
น้ำแกงส้มชนิดเข้มข้นบรรจุรีทอร์ทเพาช์
พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2560
Full Text
FOOD 8455
ชาหมักคอมบูชา(Kombucha): ชาเพื่อสุขภาพ
พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2561
Full Text
PUB 0777
แนวทางระบบการกำกับดูแลอาหารแนวใหม่
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
PUB 0825
น้ำแกงส้มชนิดเข้มข้นบรรจุรีทอร์ทเพาช์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2560
Full Text
FOOD 8494
อิทธิพลของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ต่อสมบัติทางกายภาพและคุณภาพทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร,พิศมัย ศรีชาเยช,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พฤษภาคม ? สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8505
ผลของสภาวะการเก็บรักษาต่อการเกิดรีโทรเกรเดชันและการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์ ขนมขบเคี้ยวจากข้าวและถั่วเหลืองโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,พิศมัย ศรีชาเยช,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วราภรณ์ ประเสริฐ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8567
I deas I done Review
ชุษณา เมฆโหรา,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,ช่อลัดดา เที่ยงพุก,อรวรรณ ละอองคำ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>